<embed>

קול קורא - מכון פלורסהיימר

דצמבר 6, 2017
קול קורא למחקרי מדיניות

מחקרי פלורסהיימר עוסק בתחומי המחקר הבאים:

תחום עיקרי:

1. חברה, מרחב וממשל – בפרט מכלול ההיבטים הנוגעים לעולם השלטון המקומי והממשל המקומי, ובהם תכנון ופיתוח ברמה העירונית והאזורית.

תחום משני:

2. ערבים ויהודים בישראל – בפרט סוגיות הנוגעות לתכנון ולפיתוח ביישובים הערביים בישראל, ביישובים מעורבים ולקשרי הגומלין שבין המדינה והאוכלוסייה היהודית לאוכלוסייה הערבית-הפלסטינית הישראלית בתחומי התכנון והפיתוח.

 

מחקרי פלורסהיימר מציעים למורי ולתלמידי האוניברסיטה העברית מענקי מחקר בסך 4000$, כל אחד, למחקרי מדיניות / מחקרים בעלי רלוונטיות למדיניות בתחומים הנ"ל. המענק מיועד לצורך מתן מלגה למסטרנט או לדוקטורנט, שמחקר המדיניות מבוסס על התזה שלו.

 

מחקרי פלורסהיימר ישמח לפרסם את הממצאים בצורת נייר בעל רלוונטיות למדיניות בעברית. הנייר יכול להיות פרסום משותף של מקבל המענק והדוקטורנט/המסטרנט, פרסום של מקבל המענק לבדו או של הדוקטורנט או המסטרנט לבדו.

נייר המדיניות יהיה מקורי, דהיינו לא פורסם או הוגש לפרסום במקום אחר בשפה העברית. המחברים רשאים לפרסם את מחקרם בשפות אחרות, תוך אזכור התמיכה הכספית שהתקבלה ממחקרי פלורסהיימר, ורשאים לפרסם מאמרים בעברית המבוססים על הנייר בחלקו או במלואו במקום אחר, לאחר שפורסם על ידי מחקרי פלורסהיימר ובכפוף לאישורנו ולאזכור מתאים.

נייר המדיניות יעבור עריכה ויצא לאור כפרסום אינטרנטי של מחקרי פלורסהיימר, שיועלה לאתר האינטרנט של מחקרי פלורסהיימר, שם נמצאים כל פרסומינו, כאשר הגישה אליהם חופשית. תישקל האפשרות להוצאתו גם כחוברת (מספר עותקים בהתאם להערכתנו לגבי פוטנציאל ההפצה והמכירה ובכפוף למגבלות תקציב).

הצעת המחקר בהיקף של עד ששה עמודים (לא כולל קורות חיים) תכלול את הפרטים הבאים:

1. שם מגיש ההצעה, תואר, דרגה אקדמית, מחלקה, טלפון, דוא"ל (יש לצרף קורות חיים).

2. שם הדוקטורנט/המסטרנט (אם המחקר נשען על עבודת גמר או עבודת דוקטורט), טלפון, דוא"ל (יש לצרף רקורד לימודים וקורות חיים).

3. שם המחקר.

4. מטרה: שאלת מחקר, שאלת מדיניות, טענה מרכזית.

5. סקירת רקע (בקיצור רב).

6. שיטת המחקר: פירוט טענות והשערות (אם יש), מקורות המידע, הנתונים ודרך ניתוחם.

7. פירוט תקציבי (מלגה למסטרנט / דוקטורנט או הוצאות מחקר שונות, כגון סקרים ובסיסי נתונים).

 

בבקשה שנכתבה על ידי מסטרנט או דוקטורנט יש חובה לצרף מכתב המלצה מהמדריך.

ככלל, מענקים יינתנו בשלב שבו ישנה כבר הצעת מחקר מאושרת, או בשלבי אישור סופיים (לגבי עבודות גמר, בחוגים שבהם לא נהוג לאשר הצעת עבודה יידרש מכתב מהמדריך המפרט את שלב ההתקדמות והערכה לגבי מועד הסיום).

סדרי תשלום: 50% מיד לאחר אישור ההצעה על ידי מחקרי פלורסהיימר; 50% לאחר הגשת נייר מדיניות באיכות ראויה לפרסום (ההערכה תיעשה על ידי מנהל מחקרי פלורסהיימר, אחד מחברי הועדה האקדמית, או קורא חיצוני, במידת הצורך) או לאחר הגשת התזה לשיפוט. הנייר או העבודה יוגשו לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר קבלת התשלום הראשון.

הצעות מחקר יש להגיש עד לתאריך ה-30 ביוני 2016 לדואל: floersheimer@mail.huji.ac.il

ההצעות הזוכות יבחרו על ידי הועדה האקדמית של מכון פלורסהיימר.

 

לבירורים אפשר לפנות לפרופ' ערן רזין, מנהל מחקרי פלורסהיימר:

msrazin@mail.huji.ac.il

See also: רשימה