Table of Contents

הצעות עבודה

17.4.19

הצעת עבודה בבנקים בין-מדינתיים לפיתוח

 

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מגייס 6 עובדים ישראלים לתפקידים מרתקים בשני בנקים בינלאומיים לפיתוח בהם ישראל חברה- הבנק האירופאי לשיקום ופיתוח (EBRD)  בלונדון ובבנק הבין-אמריקאי לפיתוח (IDB) בוושינגטון די.סי. אם יש לכם תשוקה לעולם הפיתוח, תכנית האנליסטים של משרד האוצר היא ההזדמנות שלכם לעבוד במוסדות יוקרתיים ולצבור ניסיון, ידע וקשרים בעולם המסעיר של בנקים בין-מדינתיים לפיתוח. התכנית מהווה הזדמנות חד פעמית להיות חלק מקבוצה קטנה ואיכותית של עובדים ישראלים שיפתחו את הדלת, ייבאו את הידע הישראלי לתוך הארגונים האלו ואולי אף ייצמחו בתוכם.

בנקים מולטילטרליים לפיתוח (Banks Development Multilateral) הינם מוסדות פיננסיים ייחודיים, העושים שימוש בכלים בנקאיים אך אופן פעולתם שונה מהמקובל בעולם הבנקאות המסורתי. שלא כמו בנקים מסחריים, מטרתם של הבנקים לפיתוח איננה מקסום שורת הרווח בלבד. ייעודם הוא להביא לשגשוג כלכלי במדינות מתפתחות. הבנקים לפיתוח מנהלים קשרים הדוקים עם ממשלות, ארגונים בינלאומיים, קובעי מדיניות וסוכנויות תכנון שונות, במטרה לעודד צמיחה בת-קיימא, כאשר ביצועיהם נמדדים בעיקר במונחי התועלת החברתית שהם מייצרים.

אנו מחפשים מועמדים סקרנים, שאפתניים , בעלי ניסיון בהנעת מהלכים מורכבים, בעלי יכולות אנליטיות וכמותיות גבוהות, חשיבה עסקית, יצירתיות ויוזמה.

לפרטים נוספים אודות התכנית והגשת מועמדות: https://goo.gl/HWqum8

**האמור כתוב בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.

 

 

8.4.19

לגוף ציבורי בירושלים דרוש/ה רכז/ת פרויקטים בתחום התכנון

 

אחריות לליווי פרויקטים בתחום הסטטוטורי, פיסי ואורבאני משלב הייזום, הליכי התכנון ועד לשלב הביצוע. טיפול בהתקשרויות חוזיות וטיפול במכרזים, ניהול רישום למאגר יועצים, בקרת תקציבית של הפרויקטים ועמידה בלוחות זמנים.

דרישות:

 • תואר ראשון באדריכלות/תכנון ערים/הנדסה. תואר שני –יתרון.
 • ניסיון של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים בתחום התכנון ו/או הביצוע, לרבות הובלת צוותי עובדים וטיפול בהתקשרויות חוזיות.
 • ניסיון בעבודה מול מגזר ציבורי וניהול קשר מול גורמים ממשלתיים ועירוניים.
 • ידע והתמצאות בחוק התכנון והבנייה
 • ידע וניסיון בתוכנת GIS, קריאת תוכניות בניין עיר- יתרון
 • הכרות עם ירושלים והמערכת המוניציפאלית – יתרון משמעותי
 • יכולת עבודה עצמאית והנעה של תהליכים מרובי ממשקים.

 

**המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד **
מובהר כי מדובר בנותן שירותים עצמאי ולא ישררו יחסי עובד-מעביד

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: ­­­­­­­­­­­­­­­11/04/2019

דוא"ל למשלוח קו"ח: customer@goldman-hr.co.il

 

7.4.19

מכרז מס  301/2019
למתן שירותי יעוץ תכנוני במרחב מרכז / תל-אביב

.1רשות מקרקעי ישראל (להלן: הרשות) מזמינה בזה הצעות למכרז הנ"ל.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי: .www.mr.gov.il
.2
לוח הזמנים של המכרז
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 28.04.19
מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה 07.05.19
מועד אחרון להגשת הצעות 20.05.19שעה 12:00
תוקף ההצעות 30.09.19
.3תנאי סף להשתתפות במכרז
א. רשאי להשתתף במכרז, מציע העונה על כל הדרישות הבאות:
,1
יחיד עוסק מורשה, או תאגיד, שעיסוקו בתחום השירותים הנדרשים במכרז זה.
,2
ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-.1976
,3היועץ אינו נותן שירותי ייעוץ לרשות מקרקעי ישראל בתחום התכנון, במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
ב. היועץ יהיה מתכנן העומד בדרישות באחת מהחלופות הבאות:
,1

א. בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה או באדריכלות, או תואר שני עם התמחות בתכנון ערים על הגדרותיה השונות ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה לפי חוק.
ב. בעל ניסיון מקצועי מעל 5שנים בתחום התכנון העירוני והאיזורי.
ג. ניסיון כמרכז צוות.
,2

א. הנדסאי אדריכלות.
ב. בעל ניסיון מקצועי מעל 10שנים בתחום התכנון העירוני והאיזורי.
ג. ניסיון כמרכז צוות.
.4
שירותי התכנון
א. ניהול מעקב וקידום תכניות מפורטות ומתאריות, סקרים ועבודות תכנון אחרות, היזומות ע"י רמ"י, וכן מתן הנחיות מקצועיות
ותכנוניות עבורן, לצוותי התכנון.
ב. סיוע בקידום התכניות בהליכים הסטטוטוריים מול מוסדות התכנון, וכן טיפול בהסרת חסמי תכנון.
ג. קידום והפעלה של יוזמות תכנון חדשות.
ד. השתתפות בישיבות ודיוני סטטוס של ועדות וצוותי מעקב והיגוי, וועדות סטטוטוריות לפי הצורך, וניהול מעקב ביצוע של
ההחלטות והמטלות הנגזרות מהן.
ה. עבודה מול יחידות הרשות השונות ומול גורמי חוץ, לרבות חברות מתכננות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.
ו. בדיקה ואישור ביצוע אבני דרך, חשבונות ואישורים לפרוייקטים השונים, וכן עדכון נתוני התכנון במערכות רמ"י.
ז. ריכוז חוו"ד משפטיות לתכניות, הנדרשות ע"י ועדות התכנון, וכן חוות דעת ובדיקות בנושאים קנייניים הנדרשים מול יחידות
המרחב השונות.
ח. שירותים נוספים הנדרשים לייזום, לקידום ולמעקב תכניות לפי דרישות האחראי.
.5
מציע שהוא יחיד יבצע את השירותים באופן אישי. מציע שהוא תאגיד נדרש להציג יועץ, אשר יהיה נותן השירותים מטעם המציע,
אם יזכה במכרז (מבצע השירותים, בין יחיד המבצע בעצמו ובין אם מטעם המציע– "היועץ," "נותן השירותים.("
.6
תקופת ההתקשרות תהיה מהיום שייקבע ע"י הרשות ועד ליום .31.12.19  
 הרשות  רשאית להאריך את ההסכם לתקופה או לתקופות
נוספות עד לתקופת התקשרות כוללת של 5שנים.
.7
בכוונת הרשות להתקשר עם שלושה זוכים, כאשר ההיקף הצפוי של ההתקשרות עם כל זוכה, הוא כ- 120שעות בחודש, אך אין
הרשות מתחייבת להיקף כלשהו. הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע את מספר הזוכים במכרז ואת היקף ההתקשרות
עם כל זוכה.
.8
להצעה יש לצרף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - :1976אישור תקף על ניהול
פנקסי חשבונות ורשומות, תעודת עוסק מורשה תקפה או תדפיס עדכני מרשם החברות אשר הופק אחרי ,01/01/19וכן את יתר
המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
.9
ניתן לפנות בשאלות הבהרה לכתובת דוא"ל:    michraztichnun@land.gov.il
(יש לציין את מס' המכרז)

 

 

31.3.19

דרושים 3 בודקי/ות תכניות בניין עיר - מכרז חיצוני מס' 20/19 - עיריית רמלה

בהתאם לסמכותי בסעיף 167 בפקודת העיריות ולקבוע בתקנה 3 בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"ם – 1979 אני מכריז בזאת על משרה פנויה כדלקמן: 

תיאור המשרה :  בודק/ת תכניות בניין עיר.

היקף המשרה : 100% *3 עובדים.

כפיפות : מנהלת מחלקת תכנון העיר.

דרוג ודרגה: 38-41  הנדסאים/ חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

תיאור התפקיד:
* בדיקה של תכניות בניין עיר שנערכו והוגשו לוועדה המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו וקידומן בהליכים שנקבעו בהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מנהלת המחלקה.
* בדיקה אל מול תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת, התאמה לקביעות תכנוניות שנקבעו בתכניות המתאר ובתוכניות גבוהות יותר בהירארכיה התכנונית ולמדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה ועוד.
*  מתן הערות בדיקה והנחיות לקידום התכניות, כולל מילוי פרטי התכנית במערכות הממוחשבות-  משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התכנית לגבי שינויים נדרשים לתכנית , הערות תכנוניות ושלמות התכנית. קיום פגישות ע"פ הצורך למתן הסברים לעורך.
* בדיקת המסמכים הדרושים לצורך הגשת תכניות בניין ערים לאישור הוועדות השונות.
* הכנת התכניות לדיון בוועדת משנה מקומית , כתיבת סדר יום ופרוטוקול, והכנת חומרים ותכניות לטיפול הממונה לדיון בוועדות מחוץ לעירייה בהתאם להנחיית הממונה.
* בדיקת שלמות ואיכות התכנית, לרבות כל מסמכיה.
* השתתפות בישיבות בהנדסה, כתיבת פרוטוקולים.
*  טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה והזנת הנתונים הנדרשים למערכות ממוחשבות, לתיק הפיסי וניהול תיק התכנית.
*  סיוע למנהלת המחלקה בכל הקשור לתכנון העיר, גיבוש תכניות והכנתן, קידום תכניות של הועדה ושל הרשות, קביעת פרוגרמות, עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.
*  מתן מידע תכנוני בטלפון / בע"פ בקבלת קהל  לפניות בכל הקשור למידע תכנוני ולתכניות.
*טיפול בבעיות המופנות אליו ע"י הממונה ובכל  נושא שהוגדר ע"י המנהל הישיר.
* מתן עדויות מקצועיות בכתב , מידע ונתונים לצורך טיפול הממונים בוועדות ערר ובבתי משפט.
* בדיקת הכנת והגשת תכניות בנין עיר ומסמכי מדיניות ביוזמת הועדה המקומית.
*  ריכוז ומעקב על פרויקטים ועבודות המתכננים כולל כתיבת דוחות, ריכוז מידע ונתונים.
*  ניהול ארכיב המחלקה.
* ביצוע מטלות בהתאם להוראות המנהל.

דרישות התפקיד:   

השכלה:
תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחום האדריכלות ו/או תכנון ערים ואזורים ו/או גיאוגרפיה.

ניסיון מקצועי:
ניסיון מוכח בתחומי התכנון האורבני עירוני.
הכרה טובה של חוק התכנון והבניה.

**תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי מוכח של שנתיים לפחות בבדיקת תכניות בניין עיר במוסד תכנון, או של שלוש שנים בעריכת תכניות- חובה ו/או לבוגרי קורס בודקי תכניות בוועדות מקומיות ו/או לבעלי ניסיון מוכח במערכות ההנדסיות הרלוונטיות לתפקיד.

כישורים אישיים: עמידה בלחצים, יכולת סדר וארגון ,אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות, הבנה ותפיסה, כושר למידה עצמאית, יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוות, שירות קהל.
*עבודה גם בשעות אחה"צ והערב ע"פ הצורך.

דרישות נוספות: 
ידע בהבנת ובקריאת בקשות להיתר ותכניות בניין עיר וחוק התכנון והבנייה, רצוי ידיעת הרפורמה-תיקון 101.
ידע בהפעלת מחשב ושימוש בתוכנות. ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה בכתב ובע"פ.
עדיפות לבעל/ת ניסיון מוכח בעבודה במוסד תכנוני או מולו.
עדיפות לבעל/ת ידע וניסיון בהפעלת מערכות הנדסיות ממוחשבות ממ"ג (GIS) – ותכנת אוטוקד .

על המועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד  להגיש הצעותיהם/ן בצירוף: קורות חיים (5 עותקים) , תעודת

השכלה  ושאלון אישי למועמד/ת שניתן להורידו  באתר העירוני.www.ramla.muni.il

בכותרת מכרזים > מכרזי משאבי  אנוש עד התאריך  11.4.2019  בשעה 12:00.
לפרטים: טלפון. 9771555/8 –08,את הטפסים יש להגיש ידנית במשרדי משאבי אנוש רחוב שמשון הגיבור 15 רמלה. פניות שתגענה ללא טופס מועמד ותעודות העונות לדרישות המכרז כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בוועדת מכרזים.

***המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.                                                                       מיכאל וידל

                                                                                                                                  ראש העיר
                                                                                                                          "רמלה עיר עולם"          

 

 

27.3.19

לגוף ציבורי בירושלים דרוש/ה רכז/ת פרויקטים בתחום התכנון

 

אחריות לליווי פרויקטים בתחום הסטטוטורי, פיסי ואורבאני משלב הייזום, הליכי התכנון ועד לשלב הביצוע. טיפול בהתקשרויות חוזיות וטיפול במכרזים, ניהול רישום למאגר יועצים, בקרת תקציבית של הפרויקטים ועמידה בלוחות זמנים.

דרישות:

 • תואר ראשון באדריכלות/תכנון ערים/הנדסה. תואר שני –יתרון.
 • ניסיון של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים בתחום התכנון ו/או הביצוע, לרבות הובלת צוותי עובדים וטיפול בהתקשרויות חוזיות.
 • ניסיון בעבודה מול מגזר ציבורי וניהול קשר מול גורמים ממשלתיים ועירוניים.
 • ידע והתמצאות בחוק התכנון והבנייה
 • ידע וניסיון בתוכנת GIS, קריאת תוכניות בניין עיר- יתרון
 • הכרות עם ירושלים והמערכת המוניציפאלית – יתרון משמעותי
 • יכולת עבודה עצמאית והנעה של תהליכים מרובי ממשקים.

 

**המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד **
מובהר כי מדובר בנותן שירותים עצמאי ולא ישררו יחסי עובד-מעביד

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: ­­­­­­­­­­­­­­­10/04/2019

דוא"ל למשלוח קו"ח: customer@goldman-hr.co.il

 

 

25.3.19

למינהל נווה יעקב דרוש/ה מתכנן/ת אורבני/ת-קהילתי/ת

אחוז משרה: 50% 

תיאור התפקיד: 

- גיבוש תכניות עבודה על בסיס צרכי השכונה, מעקב וליווי הליכי תכנון ואישור תכניות.

- תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה.

- יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה. 

-  ריכוז הועדה הפיזית במינהל ועריכת כנסי שיתוף ציבור בנושאים שונים. 

- השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים. 

 

כישורים נדרשים: 

- תואר אקדמי ראשון באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים. 

- רצוי ניסיון קודם. 

- גישה קהילתית-חברתית ויכולת עבודה בצוות. 

- ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

- עבודה בשעות לא שגרתיות, 

- יכולת ניידות. 

 

נא לשלוח קורות חיים והמלצות בציון שם המשרה למייל 

Neveyak@matnasim.org.il

רק פניות מתאימות תיעננה

 

 

18.3.19

דרוש סטודנט ל"מירון כהן | דודי טולקובסקי אדריכלים ומתכנני ערים"

למשרד אדריכלים בירושלים דרוש סטודנט/ית לתואר שני בגיאוגרפיה /תכנון ערים, בעלי

הבנה ויכולת בתכנון עירוני, לעזרה באיסוף חומרים תכנוניים לאזורים במזרח העיר. העבודה כוללת

איסוף ומיפוי נתונים סטטוטוריים כגון תבע"ות, הפקעות, איתור חריגות בנין והיתרים באזור

הפרוייקט, מיפוי מבני חנוך קיימים ועתידיים, תכניות אב, תיאום מול מינהלים קהילתיים וכו'.

העבודה היא עבור הרשויות הנערכות לביצוע שדרוגים במרחב הציבורי בעיר המזרחית ובמיוחד

במערכת התחבורה.

על המועמד/ת להיות בקיא במערכות המידע הרלוונטיות עם יכולת עבודה הצוות מתכננים שיכלול

מודדים, מהנדסי תשתיות, מתאם קהילתי.

עבודה לפי שעות.

משך העבודה יהיה כ-  4 חודשים (עד לחודש אוגוסט) .

נא לשלוח קורות חיים.

לפרטים נוספים ניתן לכתוב אלינו או לפנות טלפונית:

אדריכל מירון כהן

אדריכל דודי טולקובסקי

 פקס: 1532-9663605 טל': 02-9663600

מירון כהן, נייד: 054-4645762

מייל: OFFICE@CT-ARCH.CO.IL  

94182 , ירושלים7 רחוב שלמה המלך

 

 

17.3.19

דרוש רכז תכנון:

למועצה אזורית גוש עציון דרוש רכז תכנון למשרה חלקית. 

התפקיד כולל-ליווי וקידום תכנון סטטוטרי בתחום המועצה מול גופי תכנון ממשלתיים וצוותי תכנון.

 

מקום העבודה- במועצת גוש עציון, אלון שבות.

לפרטים ושליחת קורות חיים: zohara@gush-etzion.org.il.

 

 

11.3.19

דרוש /ה מתכנן /ת ערים, גאוגרף/ית. לחברה פרטית המספקת שירותי תכנון וייעוץ תכנוני למגזר הממשלתי / הציבורי

 

מיקום המשרה: מושב תימורים  

היקף המשרהמשרה מלאה

זמינות: מיידית

מהות התפקיד: ליווי סטטוטורי של הליכי תכנון מול מוסדות התכנון, בדיקת תכניות, הכנת חוות דעת סטטוטוריות, קידום תכניות מול מוסדות התכנון בכל הרמות, איסוף ועריכת מידע תכנוני סטטוטורי, הכנת סקרים גאוגרפים ונכסיים, מיחשוב תכניות.

 

 

דרישות:
•  תואר ראשון בגיאוגרפיה ו/ או תכנון עירוני.

 • תואר שני בגיאוגרפיה ו/ או תכנון עירוני – יתרון.

•   הכרות עם חוק התכנון והבניה, עם הליכי התכנון,  עם עבודת מוסדות התכנון ברמות השונות

 • בקיאות בתוכנות office
 • יכולת בעבודה תחת לחץ
 • יכולת לעבודה במקביל על מספר פרויקטים
 • יחסי אנוש מעולים, יכולת בעבודת צוות
 • ניסיון בתחום התכנון הסטטוטורי- יתרון
 • נסיון בעבודה בתוכנת ממ"ג arcgis - יתרון

נא לשלוח קורות חיים לדואל: zohar@mkotler.co.il

 

 

 

11.3.19

למנהל התכנון – יחידת סמך משרד האוצר, דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת מוביל/ת תכניות
 36-41מהנדסים באגף מוסדות תכנון ארציים
במנהל התכנון בירושלים,
המשרה הינה למילוי מקום לחופשת לידה לשלושה חודשים עם אפשרות
להארכה
תיאור העיסוק
לווי וקידום תוכניות/היתרים/הרשאות המתקבלים במוסד התכנון בהתאם לחוק
התכנון והבנייה, לנהלים ולהנחיות הממונה.
קידום, תכנון ויזום ע"פ מדיניות מוסד התכנון ובהתאם להנחיות הממונים.
בדיקת תוכניות/היתרים/הרשאות במגוון היבטים לרבות: בחינת התאמתן למדיניות
התכנון המחוזית, הארצית, לתוכניות מתאר כוללניות ולמגוון היבטים נוספים,
ביצוע בקרה ע"פ אמות מידה מקצועיות.
פועל/ת מול מגישי התוכניות/היתרים/הרשאות והוועדה המקומית לצורך קבלת
הבהרות בנוגע לתכנון וכן מתן הנחיות בנוגע לתיקון המסמכים בהתאם להחלטות
שנתקבלו במוסדות התכנון .
קידום התוכנית ע"פ לוח הזמנים הקבוע בחוק, וכן ע"פ תוכנית העבודה.
תיעוד מעקב ובקרה של תהליך הטיפול בתוכניות/היתרים/הרשאות במערכת הממוחשבת
הייעודית .

ייצוג הממונה ומוסד התכנון בפורמים שונים, לרבות בוועדות המקומיות, בוועדות
ערר וערכאות משפטיות ,כל זאת בתאום עם הממונה.
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.
דרישות סף:
השכלה:
הנדסאי: אדריכלות או בניין, לחילופין,
השכלה אקדמית (תואר ראשון/שני:) בגיאוגרפיה או באדריכלות או בהנדסה אזרחית
או במדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או תכנון ערים
רישיונות:
להנדסאים - רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים
לאדריכלים ומהנדסים - רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
דרישות רצויות נוספות:
ידיעה רחבה של חוק התכנון והבניה
יכולת עבודה עצמאית ועבודה בצוות
כושר ביטוי בכתב ובע"פ
ידיעת השפה העברית
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית
הערות:
בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים
רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.
את קורות החיים יש לשלוח בצירוף תעודת השכלה המעידות על עמידה בתנאי הסף למייל:
.18/3/2019

 

7.3.19

 

למנהל התכנון – יחידת סמך במשרד האוצר דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת סטודנט שנא- שנג, לאגף מכוני בקרה במנהל התכנון בירושלים
המשרה בהיקף של עד  100 שעות לחודש

מיקום:  ירושלים

תיאור התפקיד:

סיוע למנהל האגף במעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה של האגף.
סיוע לאנשי האגף בקידום המטלות השוטפות בתהליך התכנון המנוהל על ידם, ובכלל זה ריכוז נתונים וסיוע לוגיסטי.
סיוע במעקב אחר יישום החלטות שהתקבלו בוועדות ובישיבות עבודה.
השתתפות בישיבות, ביצוע תרשומת של מהלך הישיבה והוצאת סיכום.
ביצוע מטלות דומות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

דרישות התפקיד:

השכלה:
סטודנט לתואר ראשון או שני הלומד במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  (לא כולל סטודנט הלומד לתואר נוסף).

דרישות רצויות נוספות:
ידע ב G.I.S) ARCVIEW) וידע ב POWER POINT

פרטים להגשת קורות חיים:

את קורות החיים יש לשלוח בצירוף אישור לימודים למייל: anata@iplan.gov.il לידי ענת אלבס  עד לתאריך 14/3/2019.
רק פניות מתאימות תענינה.

 

 

6.3.19

דרוש/ה סטודנט/ית לעבוד באגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה במטה הארצי של המשרד להגנת הסביבה בירושלים.

עיקר התפקיד הינו ריכוז פרויקטים בתחום התכנון. תחילת העבודה – מיידית.

העבודה היא מעניינת, מאתגרת ודורשת רמת תקשורת גבוהה בכתב ובעל פה יחד עם היכולת לרכז ולקדם פרויקט רב משימתי בזמן קצוב . בנוסף, התפקיד דורש עבודה מאורגנת ומסודרת עם היכולת לעבוד באופן עצמאי.  רצוי היכרות עם תחום התכנון בישראל.

פרטי המשרה והוראות הגשה בקישור להלן:

http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Jobs2015/Pages/2019/student_env_planning.aspx#GovXParagraphTitle1

 

6.3.19

למינהל נווה יעקב דרוש/ה מתכנן/ת אורבני/ת-קהילתי/ת

אחוז משרה: 50% 

תיאור התפקיד

- גיבוש תכניות עבודה על בסיס צרכי השכונה, מעקב וליווי הליכי תכנון ואישור תכניות.

- תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה.

- יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה

ריכוז הועדה הפיזית במינהל ועריכת כנסי שיתוף ציבור בנושאים שונים

- השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים

 

כישורים נדרשים: 

- תואר אקדמי ראשון באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים

- רצוי ניסיון קודם

- גישה קהילתית-חברתית ויכולת עבודה בצוות

- ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

- עבודה בשעות לא שגרתיות

- יכולת ניידות

 

נא לשלוח קורות חיים והמלצות בציון שם המשרה למייל 

Neveyak@matnasim.org.il

רק פניות מתאימות תיעננה

 

 

 

4.3.19

דרוש/ה איש/אשת GIS לחברת סיסטמטיקס ברמת החייל

אנחנו מחפשים אנשים בעלי יכולת טכנית גבוהה וניסיון אקדמי ו/או מעשי בתחומי ה- GIS.

אנחנו מציעים תפקיד הכולל התמודדות עם אתגרים מקצועיים וטכנולוגיים, לימוד ויישום טכנולוגיות חדשות ומתקדמות וכן השתלבות בחברה משפחתית,

מובילה ויציבה הפועלת בשוק בישראל.

לתמיכה טכנית בלקוחות ממגוון תעשיות, בהפעלת תוכנה בתחום GIS של חברת Esri החברה המובילה בתחום בעולם.התמודדות עם אתגרים מקצועיים וטכניים,

לימוד ויישום טכנולוגיות חדשות ומתקדמות.

המתאימים לנו הם בעלי:

תואר ראשון או שני בגיאוגרפיה /גיאודזיה או ידע מקביל.

יכולת טכנית גבוהה וניסיון בשימוש במערכות ממוחשבות.

ניסיון בעבודה עם כלי ה GIS של חברת ESRI – יתרון.

קורות חיים נא לשלוח אל jobs@systematics.co.il

 

 

28.2.19

לחברה לתכנון תנועה ותחבורה בירושלים דרוש/ה מתכנן/נת תחבורה במשרה מלאה

תיאור המשרה:

ניתוח ביקושי תחבורה, עבודה עם מודלים ממוחשבים, אסטרטגיה תחבורתית, כתיבת דו"חות.

דרישות התפקיד :

תואר בתכנון ערים / תחבורה / גאוגרפיה

הכרות עם תכנת GIS, שליטה טובה מאד בתכנת EXCEL, כתיבה ברמה גבוהה.

עדיפות למועמדים עם ניסיון בתחומי התכנון.

קו"ח למיילAMAV@AMAV.NET 

 

21.2.19

 

דרוש/ה סטודנט/ית לעבודה משרדית ועבודת שטח ביחידה הארצית לאכיפה במשרד האוצר

היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה אחראית על המאבק בעבריינות בניה בכל רחבי הארץ. היחידה מבצעת פעילות אכיפה בשטח ונעזרת לשם כך ברשויות המקומיות.

אגף הרגולציה של היחידה הארצית לאכיפה מופקד על תיאום והכוונה של פעילויות אכיפת תכנון ובנייה ברשויות המקומיות בישראל. הסטודנט שיבחר לעבוד איתנו יתלווה למפגשים עם בעלי תפקידים בוועדות המקומיות לתו"ב בשלטון המקומי; ישתתף בבניית מערכי הדרכה והסמכה למפקחים ומנהלי מחלקות פיקוח על הבנייה; יעזור לנו בשמירה על קשר עם הרשויות ויבצע תפקידים שונים במסגרת קידום פרויקטים מגוונים בתחום.

יתרון יינתן לבעלי ידע וניסיון בתחומי התכנון והבנייה.

מסגרת: 120 שעות חודשיות

מיקום: רח' בית הדפוס, גבעת שאול, ירושלים.

כל המעוניין מוזמן לפנות לאהוד עמיחי-

טל. 050-6226105 או ehudam@iachifa.gov.il

 

 

17.2.19

מכרז חיצוני מס' 04/19 בודק/ת תכניות בניין עיר

בהתאם לסמכותי בסעיף 167 בפקודת העיריות ולקבוע בתקנה 3 בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"ם – 1979 אני מכריז בזאת על משרה פנויה כדלקמן: 

תיאור המשרה :  בודק/ת תכניות בניין עיר.
המשרה : 100%
כפיפות : מנהלת מחלקת תכנון העיר.
דרוג ודרגה: 38-41  הנדסאים/ חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

תיאור התפקיד:
* בדיקה של תכניות בניין עיר שנערכו והוגשו לוועדה המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו וקידומן בהליכים שנקבעו בהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מנהלת המחלקה.

* בדיקה אל מול תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת, התאמה לקביעות תכנוניות שנקבעו בתכניות המתאר ובתוכניות גבוהות יותר בהירארכיה התכנונית ולמדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה ,החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה ועוד.

*  מתן הערות בדיקה והנחיות לקידום התכניות, כולל מילוי פרטי התכנית במערכות הממוחשבות-  משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התכנית לגבי שינויים נדרשים לתכנית , הערות תכנוניות ושלמות התכנית. קיום פגישות ע"פ הצורך למתן הסברים לעורך.

* בדיקת המסמכים הדרושים לצורך הגשת תכניות בניין ערים לאישור הוועדות השונות.
* הכנת התכניות לדיון בוועדת משנה מקומית , כתיבת סדר יום ופרוטוקול, והכנת חומרים ותכניות לטיפול הממונה לדיון בוועדות מחוץ לעירייה בהתאם להנחיית הממונה.

* בדיקת שלמות ואיכות התכנית, לרבות כל מסמכיה.

* השתתפות בישיבות בהנדסה, כתיבת פרוטוקולים.

*  טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה והזנת הנתונים הנדרשים למערכות ממוחשבות, לתיק הפיסי וניהול תיק התכנית.

*  סיוע למנהלת המחלקה בכל הקשור לתכנון העיר, גיבוש תכניות והכנתן, קידום תכניות של הועדה ושל הרשות, קביעת פרוגרמות, עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.

*  מתן מידע תכנוני בטלפון / בע"פ בקבלת קהל  לפניות בכל הקשור למידע תכנוני ולתכניות.

*טיפול בבעיות המופנות אליו ע"י הממונה ובכל  נושא שהוגדר ע"י המנהל הישיר.

* מתן עדויות מקצועיות בכתב , מידע ונתונים לצורך טיפול הממונים בוועדות ערר ובבתי משפט.

* בדיקת הכנת והגשת תכניות בנין עיר ומסמכי מדיניות ביוזמת הועדה המקומית.

*  ריכוז ומעקב על פרויקטים ועבודות המתכננים כולל כתיבת דוחות, ריכוז מידע ונתונים.

*  ניהול ארכיב המחלקה.

* ביצוע מטלות בהתאם להוראות המנהל.

דרישות התפקיד:   
השכלה: תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחום האדריכלות ו/או תכנון ערים ואזורים ו/או גיאוגרפיה.
ניסיון מקצועי:
ניסיון מוכח בתחומי התכנון האורבני עירוני.
הכרה טובה של חוק התכנון והבניה.
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי מוכח של שנתיים לפחות בבדיקת תכניות בניין עיר במוסד תכנון, או של שלוש שנים בעריכת תכניות- חובה ו/או לבוגרי קורס בודקי תכניות בוועדות מקומיות ו/או לבעלי ניסיון מוכח במערכות ההנדסיות הרלוונטיות לתפקיד.
כישורים אישיים: עמידה בלחצים, יכולת סדר וארגון ,אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות, הבנה ותפיסה, כושר למידה עצמאית, יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוות, שירות קהל.
עבודה גם בשעות אחה"צ והערב ע"פ הצורך.
דרישות נוספות: 
ידע בהבנת ובקריאת בקשות להיתר ותכניות בניין עיר וחוק התכנון והבנייה, רצוי ידיעת הרפורמה-תיקון 101.
ידע בהפעלת מחשב ושימוש בתוכנות. ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה בכתב ובע"פ.
עדיפות לבעל/ת ניסיון מוכח בעבודה במוסד תכנוני או מולו.
עדיפות לבעל/ת ידע וניסיון בהפעלת מערכות הנדסיות ממוחשבות ממ"ג (GIS) – ותכנת אוטוקד .

על המועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד  להגיש הצעותיהם/ן בצירוף: קורות חיים (5 עותקים) , תעודת

השכלה  ושאלון אישי למועמד/ת שניתן להורידו  באתר העירוני.www.ramla.muni.il

בכותרת מכרזים > מכרזי משאבי  אנוש עד התאריך     21.02.2019                   בשעה 12:00

לפרטים: טלפון. 9771555/8 –08,

את הטפסים יש להגיש ידנית במשרדי משאבי אנוש רחוב שמשון הגיבור 15 רמלה.

פניות שתגענה ללא טופס מועמד ותעודות העונות לדרישות המכרז כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בוועדת מכרזים.

***המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

                                                                                                                                   מיכאל וידל

                                                                                                                                  ראש העירייה

 

 

14.2.19

למשרד קטן עם פרויקטים מעניינים דרוש/ה סטודנט/ית לתכנון עירוני

לסיוע בניהול וקידום תכנון סטאטוטורי, הכולל: תיאום עבודת צוות מקצועי רב תחומי, עריכת מצגות וסיכומי ישיבות, בקרה ומעקב לו"ז.

דרישות התפקיד: השכלה בתחומי התכנון, יכולת ארגונית ואינטגרטיבית, יוזמה ויכולת למידה, כושר הבעה בע"פ ובכתב.

מקום עבודה: אזור ירושלים

היקף המשרה ותנאי העבודה  גמישים.

 

מעוניין/ת?

שלח/י קו"ח לדבי חוברס במייל  dchowers@gmail.com

 

 

11.2.19

 

לאגף למדיניות ותכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים דרוש/ה סטודנט/ית!

ירושלים מעניינת אתכם? רוצים להשפיע על מדיניות העירייה בתחומי החיים השונים?

לאגף למדיניות ולתכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים דרוש/ה סטודנט/ית (שנה ב' ומעלה) למשרת סטודנט

(עד   120שעות חודשיות). יתרון לנוכחות של  3 ימים בשבוע ולאופק לימודים של שנתיים.

האגף מסייע לקברניטי העיר לגבש את האסטרטגיה העירונית ולתרגמה לחזון ודגשים. לשם כך האגף פועל לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות בעירייה ולבססם על נתונים אובייקטיביים, מדדי תוצאה וכמובן הלימתם לחזון ודגשי ראש העיר.

דרישות:

א. יכולת עבודה כחלק מצוות, אחריות ומוטיבציה גבוהה.

ב. יכולות אנליטיות גבוהות לשם ניתוח ועיבוד נתונים ומידע ממקורות שונים.

ג. בהיבט הטכני – נדרש מיומנות גבוהה באקסל (לדוגמא:   pivot), יתרון לידע ומיומנות בשימוש בתוכנות סטטיסטיות  (כגון: R, SPSS, STATA)  או ידע בתוכנות  BI(כגון:Tableau ,(power bi

אם אתם מעוניינים בעבודה מרתקת באווירה נעימה, ומעניין אתכם לעסוק בתהליכי רוחב אסטרטגיים המשפיעים על הנעשה בעיר ירושלים - אנא שילחו קו"ח ל- kspolina@jerusalem.muni.il

לשאלות נוספות – .02-6297948

תחילת עבודה – בחודש מרץ.

רק פניות מתאימות תעננה

 

11.2.19

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מעוניינת לגייס עובד/ת למילוי מקום לתקופה מוקצבת.

דרוש/ה רכז/ת תכנון עם ידע מוקדם בתחום השימור והתכנון ומוכנות לעבודה דינמית ומלמדת.

התפקיד הינו במסגרת מחוז תל אביב: עוזר/ת למנהלת מחוז ת"א.

מאפייני התפקיד:

 1. ריכוז העבודה הסטטוטורית הנדרשת במחוז:
 • מעבר על תכניות מתאר מקומיות ומחוזיות ועל בקשות להיתרים, על מנת לבחון את הממשק עם נושאי השימור ו/או פגיעה אפשרית באתרים לשימור.
 • כתיבת התנגדויות/עררים/עתירות והכנה לקראת הדיונים עצמם.
 • קידום חשיבת תכנונית רעיונית חלופית לאתרי שימור במסגרת תהליכי תכנון ברמות השונות
 1. ליווי ועדות שימור מקומיות: מעבר על נושאי הישיבה והכנת חומר רקע מבעוד מועד והשתתפות בישיבות הכנה ובדיוני הועדה עצמה.
 2. ליווי צוותים מקצועיים ורשויות מקומיות בתהליך הכנת תכניות שימור, בין אם כוללניות לעיר ובין אם לאתר ספציפי.
 3. השתתפות בדיונים ברשויות התכנון והחוק.
 4. כתיבת מסמכים רשמיים לרשויות מקומיות ומחוזיות, דו"חות פנימיים וידיעות לעיתוני המועצה.
 5. מעבר על תיקי תיעוד ואיסוף חומרים היסטוריים במידת הצורך.
 6. ארגון מפגשי הועדות הציבוריות של מחוז ת"א ועבודה מול נאמני הציבור.
 7. שותפות בהפקת אירועים במחוז, כגון כנסים, סיורים וכו'.
 8. הכנת מצגות לצרכים שונים, כגון הרצאות בכנסים, דיונים, מפגשי ועדות וכו'
 9. אדמיניסטרציה משרדית.

 

דרישות התפקיד:

 • השכלה אקדמאית בתחומים המשיקים לתפקיד: תכנון ערים/גאוגרפיה/אדריכלות/שימור.
 • ידע והתנסות מוקדמת בתחום השימור.
 • ניסיון מוכח בתוכנות אופיס ונסיון בתכנות תכנוניות, בפרט GIS וסקצ'אפ.
 • ידע והיכרות עם עולם המדיה והרשתות החברתיות
 • יכולת הבעה בכתב ובע"פ, גמישות מחשבתית ויכולת עבודה בצוות ובמצבי לחץ.

 

תחילת עבודה: מיידי.

מקום העבודה:  בית ספר החקלאי מקווה ישראל/פגישות וסיורים ברחבי מחוז ת"א.

היקף המשרה:  מלאה.

המעוניינים, נא לשלוח קורות חיים לכתובת דוא"ל  tuchler@shimur.org.il

 

 

3.1.19

פז כלכלה והנדסה חברה מובילה בתחום ייעוץ נדל"ן דרוש/ה
מתכנן/ת ערים

תיאור התפקיד:
עבודה מול רשויות התכנון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ויזמים פרטיים.
עריכת סקרי היתכנות מחקרים וחוות דעת תכנוניות.
ליווי פרויקטים, תכניות והסכמים בתחומי התכנון והפיתוח ברמה הלאומית והמקומית.
עבודה בצוותים מולטי - דיספלינרים בשילוב שמאים, כלכלנים ומהנדסים.
דרישות תפקיד:
ניסיון של עד שנתיים בתחום - יתרון
בוגר/ת תואר שני בתכנון ערים ואזורים / גאוגרפיה / מקרקעין
ידע בניתוח תכניות מתאר ובתוכניות מפורטות.
יכולת כתיבה ועריכה של מסמכים ומצגות ברמה גבוהה
יכולת למידה עצמאית, עמידה בתנאי לחץ ויצירתיות
שליטה טובה בשפה האנגלית
שליטה ביישומי אופיס לרבות PP , excel
שליטה בתוכנת GIS
העבודה במשרה מלאה
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

קו"ניתן לשלוח ל:
ayala@pazgroup.co.il

 

2.1.19

למינהל נווה יעקב דרוש/ה מתכנן/ת אורבני/ת-קהילתי/ת

אחוז משרה: 50%
תיאור התפקיד:
- גיבוש תכניות עבודה על בסיס צרכי השכונה, מעקב וליווי הליכי תכנון ואישור תכניות.
- תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה.
- יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה.
-  ריכוז הועדה הפיזית במינהל ועריכת כנסי שיתוף ציבור בנושאים שונים.
- השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים.

כישורים נדרשים:
- תואר אקדמי ראשון באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים.
- רצוי ניסיון קודם.
- גישה קהילתית-חברתית ויכולת עבודה בצוות.
- ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
- עבודה בשעות לא שגרתיות,
- יכולת ניידות.

נא לשלוח קורות חיים והמלצות בציון שם המשרה למייל
Neveyak@matnasim.org.il
רק פניות מתאימות תיעננה

 

 

31.12.18

רשות הטבע והגנים

רכז/ת ביחידת הgis, אגף תקשוב ומערכות מידע (2 משרות)

מכרז פנימי+חיצוני

כפיפות: מנהל יחידת ה GIS

תחום דרגות 39-41

מס' משרה: 160362/1218

תיאור תפקיד:

כללי:

התפקיד כולל עבודה בצוות יחידת ה GIS באגף תקשוב ומערכות מידע, בניהול מידע והובלת פרויקטים באמצעות שימוש בתוכנות גאוגרפיות מבית ESRI (Arcmap, ArcGIS pro, ArcGIS for Servers, ArcPad), בתוכנות גאוגרפיות מבוססות קוד פתוח, ובבסיסי נתונים SQL.

מהות התפקיד:

 1. שותפות בפיתוח ובניהול מאגר המידע הגיאוגרפי: עיבוד, טיוב, עיצוב כרטוגרפי, תיעוד והטמעת הנתונים במערכת.
 2. ייזום, יעוץ ושותפות בפרויקטים רשותיים מגוונים, בדגש על ניתוחים מרחביים.
 3. שותפות בפיתוח יישומים גיאוגרפיים ומענה לצרכים הדינמיים של כלל היחידות ברשות.
 4. תחזוקה, שדרוג והנגשת בסיס הנתונים הגיאוגרפי למשתמשי הרשות.
 5. פיתוח מערכי הדרכה, הוראת קורסים והשתלמויות למשתמשים במערכות GIS בארגון.
 6. תמיכה והנחיה של משתמשי הGIS  , ושמירה על קשר קבוע ושוטף עמם.  
 7. ביצוע כל מטלה אחרת הקשורה לאופי התפקיד ובהנחיית הממונה הישיר.

דרישות – תנאי סף:

השכלה:  תואר ראשון  במדעי הטבע או בגיאוגרפיה, עם התמחות ב GIS, תואר שני בתחום – יתרון גדול. יש אפשרות להגשת מועמדות גם של יוצאי/ות יחידת המיפוי בצה"ל בעלי/ות נסיון רב ומוכח ב GIS.

 עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

ניסיון:  שנתיים בעבודה במערכות מידע גיאוגרפיות ארגוניות, כולל ניתוחים מרחביים, עבודה עם בסיסי נתונים, תמיכה במשתמשים והדרכה. יתרון לניסיון בעבודה עם שפות תכנות (PYTHON, VB.NET).

"עובדים שאינם עומדים בתנאי הסף המפורטים למשרה, יוכלו להגיש מועמדותם למשרה, ואולם אין בכך כדי להתחייב לבחינת מועמדותם למשרה. בחינת מועמדות למשרה של עובדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף, תיקבע ע"י ועדה ממיינת מיוחדת שנקבעה לצורך זה בהסכם הקיבוצי"

כללי:

כישורים:  עניין וידע בתחומי שמירת הטבע והמורשת, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש טובים,, תודעת שירות גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ, ראייה מערכתית וכושר למידה, יכולת הובלת תהליכים וניהול פרויקטים, מוכנות לעבודה מאומצת.

למילוי טופס הגשת מועמדות יש להיכנס ללינק

https://payroll.malam.com/Salprd3Root/faces/candidates4550

ניתן להגיש מועמדות עד ליום רביעי, ג' בשבט, 9.1.2019

הרשות תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם, של בני האוכלוסייה האתיופית ואנשים בעלי מוגבלות ככל שישנם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

 

26.12.18

303/2018 'מכרז מס
למתן שירותי יעוץ תכנוני במרחב מרכז

הודעה בדבר שינוי מועד אחרון להגשת הצעות ושינוי תנאי במכרז
1. המועד האחרון להגשת הצעות למכרז האמור, נדחה ליום 03.01.2019בשעה .12:00
2. בשינוי לאמור בסעיף 8י"ג לתנאי המכרז, בכוונת הרשות להתקשר עם שלושה זוכים.
3. ביתר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.
מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי: .www.mr.gov.il

ת ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה, שתימצא במרחב מרכז, דרך מנחם בגין 125 קריית
ממשלה תל-אביב, קומה ,4בימים א'-ה' בין השעות ( 16:00–08:00 למעט חגים וערבי חג).

 

 

20.12.18

משרת GIS זמנית לשלושה חודשים לסטודנט ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית. 

מומלץ לבעלי/ות ידע ב-GIS שמחפש/ת נגיעה ראשונה בתחום ובשירות הציבורי. 

הגשה עד לתאריך 25.12.2018.

פרטים נוספים:

http://archive.csc.gov.il/Tenders/Jobs/Pages/3290-2018.aspx?fbclid=IwAR0_aYAWJSn3y8sYpT_5RuCrrXrMoPfj2aOGhmzqWAdO5sfUl7JsfvnUtB4

 

 

18.12.18

לאגף בכיר תחבורה ציבורית במשרד התחבורה, דרוש/ה סטודנט/ית.

התפקיד כולל השתלבות במטלות האגף, אשר אמון על ניהול ותפעול התחבורה הציבורית באוטובוסים במדינת ישראל.

מחפשים אותך-

בעל/ת עניין בתחומי התחבורה הציבורית והתכנון, עם יכולת ונכונות לעבודה אינטנסיבית, בתנאי לחץ, ללמידה ועבודה מהירה ועצמאית,

אחראית, יסודית, ראש גדול.

בעלת היכרות טובה עם תוכנות אופיס ויכולת ביטוי גבוהה בכתב.

היקף המשרה עומד על  120 שעות חודשיות, ונדרשת זמינות לשני בקרים פנויים בשבוע לפחות, בימים ראשון, שני או רביעי.

עדיפות תינתן לסטודנטים מתחום לימודי הגיאוגרפיה והתכנון העירוני בשנים א'+ב' של התואר הראשון או משנה א של התואר השני.

תחילת העבודה- מיידית

מקום העבודה- ירושלים

מבטיחים עניין ואתגר.

מעוניינים?

נא העבירו קורות חיים, בצירוף בקרים בהם זמין/ה במייל ל-   aviramno@mot.gov.il

 

 

5.12.18

לחטיבה הכלכלית אורבנית של חברת "גיאוקרטוגרפיה, אסטרטגיה של מידע"

דרושים:

1.  מתכנן אורבני, תואר שני, בוגר אחת המחלקות לתכנון ערים בישראל.

ניתוח והכנת תכניות אב/מתאר, זיהוי מגמות פיתוח עירוניות, הכנת פרוגרמות,  ביצוע וניהול של מחקרים אורבניים במגוון תחומים כלכליים וחברתיים. 
ניתוח פוטנציאל שוק, היתכנות כלכלית של תכניות ופרויקטים נדל"נים למגורים, למסחר, לתעסוקה,  גיבוש סקירות שוק, הכנת מצגות לקובעי מדיניות וכו'. 
רצוי רקע בכלכלה, שמאות, סוציולוגיה, מנהל עסקים, תעשייה וניהול ועוד
משרה מלאה, בתל אביב.

עדיפות לבעלי ניסיון בתחום.

קו"ח בצירוף אישור לימודים יש לשלוח לגב' רינה דגני, למייל:  rina@geokg.com   

טל' 03-7682222

2. כלכלן /ית /אנליסט /ית למחלקה הכלכלית

 

דרוש /ה כלכלן /ית /אנליסט /ית למחלקה הכלכלית.
תכנון, ביצוע וניהול של מחקרים כלכליים אורבניים במגוון תחומים
ניתוח פוטנציאל שוק והיתכנות כלכלית של פרויקטים של חברות מובילות (מגורים, קניונים, סניפים, בתי קולנוע ועוד)
גיבוש סקירות שוק מעמיקות, פיתוח מודלים והכנת מצגות לדרגי ניהול גבוהים וקובעי מדיניות במשרדי ממשלה
משרה מלאה, בתל אביב.

יתרון לבוגרי /ות תואר שני
חשיבה אנליטית, דיוק וירידה לפרטים
שליטה מלאה ב Office. 
יכולת ניסוח טובה מאוד, בכתב ובע"פ
רצינות, אחריות, שקדנות

יכולת עבודה בסביבת עבודה דינאמית. 
היכרות עם מאגרי מידע כלכליים,

ניסיון בעבודה מחקרית יתרון

קו"ח בצירוף אישור לימודים יש לשלוח לגב' רינה דגני, למייל:  rina@geokg.com 

טל' 03-7682222

 

4.12.18

למשרד הפנים
דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד סטודנט/ית באגף תכנון מפת השלטון המקומי בירושלים

 

בהיקף של עד 96 שעות לכל חודש – איוש מיידי
לצוות שינוי גבולות וחלוקת הכנסות באגף לפיתוח כלכלי במשרד הפנים דרוש/ה סטודנט/ית
לעבודה בתחום שינוי גבולות, חלוקת הכנסות, איחוד רשויות מקומיות ושינוי במעמד
מוניציפאלי – בתחום המיפוי המוניציפאלי

 

תיאור התפקיד
סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות.
התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי
החלקי כדי לקדם את הנושא עליו הופקד/ה ביחידה.
סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע
לרבות הפקת דוח"ות בהתאם להנחיית הממונים.
סיוע בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם.
סיוע בעבודה אדמיסטרטיבית.
מבצע/ת מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.
דרישות סף:
סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על-ידי המועצה להשכלה
גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה,
לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף, או לתואר שני נוסף,
או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על-די המועצה להשכלה גבוהה.
סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית.
סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד
להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.
נתונים נוספים רצויים:
ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.
ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע.
ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות –עדיפות ל- GIS

הערות:
1. משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים.
תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות המדינה
(לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).
2. העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 120שעות בחודש, זאת לפי
צרכי המשרד ותקציבו.
קורות חיים מתאימים בצירוף תעודת השכלה ואישור לימודים עדכני יש לשלוח לכתובת מייל:

ShiriSh@moin.gov.il

מועד סיום הגשת המסמכים עד לתאריך 3.12.18
קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו
רק פניות מתאימות תענינה

 

 

4.12.18

לאגף בכיר ועדה לתכנית מועדפת לדיור במנהל התכנון בירושלים דרוש סטודנט/ית*

 • סיוע בניהול ישיבות , כתיבת פרוטוקולים וסיכומי ישיבות, תפעול אדמיניסטרטיבי וטכני בעת ישיבות.
 • סיוע במעקב אחר תכנית העבודה , ריכוז מידע ודו"חות בנושאים תכנונים.
 • ריכוז חומר לאתר האינטרנט ותחזוק שוטף של המידע.
 • עבודה מול מערכות מחשוב תומכות  (מערכת מעקב ובקרה, שירותי ממ"ג וכו').
 • הכנת מצגות וחומרים במסגרת העבודה השוטפת.
 • ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

* סטודנט לתואר ראשון או שני רצוי בגיאוגרפיה או אדריכלות, תינתן עדיפות לסטודנט/ית הלומד/ת גיאוגרפיה /אדריכלות/תכנון ערים, ובפרט לסטודנט/ית הלומד/ת  תואר שני במקצועות הללו.

קורות חיים בצירוף אישור לימודים יש לשלוח למייל: saritbi@iplan.gov.il לידי גב' שרית בנימין  עד לתאריך 16/12/2018.

 

29.11.18

מחפשים עובדים!

למשרד לניהול פרויקטים העוסק בקידום תכניות סטטוטוריות, דרוש עובד/ת.

 • בעל הכשרה בתחומים: אדריכלות / תכנון ערים / גיאוגרפיה / הנדסה אזרחית /

אדריכלות נוף.

 • חריצות, אחריות ומוסר עבודה גבוה.

ניתן לשלוח קורות חיים – riki.belilty@gmail.com

או ליצור קשר בטלפון - 050-6202239

עדיפות למשרה מלאה, יש אפשרות למשרה חלקית.

באזור ירושלים.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

 

29.11.18

מכרז מספר: 59864 פומבי

מס' המשרה80033122 :  
תואר המשרה : מרכז (מתכנן)- 1משרות.
היחידה : אגף בכיר לתכנון ארצי
המקום : ירושלים
המשרד : מנהל התכנון
הדרגה : דרגה  40 - 38דירוג 12 מהנדסים או
דרגה  40 - 38דירוג 11מח"ר.
חלקיות:  100אחוז
טווח שכר : ייקבע בהמשך

תיאור התפקיד :
ריכוז וטיפול במכלול ההיבטים של תהליך הכנה ושינוי של תוכניות מתאר מחוזיות וארציות בהתאם למדיניות המשרד ובכפוף להנחיות הממונים.
קידום וליווי של תוכניות מתאר ארציות ומסמכי מדיניות תוך עמידה בקשרים עם גורמי חוץ ופנים והכנת חומרים לדיון בוועדות השונות, לקראת אישורן.
השתתפות בדיוני הועדות, עריכת פרוטוקולים והצעות החלטה.
בדיקת תוכניות ובחינת התאמתן למדיניות התכנון המתבטאת בתוכניות ומסמכי מדיניות.
כתיבת חוות דעת והצגתן בפני מוסדות התכנון, ככל שיתבקשו.
התייחסות לפניות גורמים בנושאים שבתחום אחריות האגף.
איסוף והקניית ידע והעברתו במסגרת הרצאות או הכנת חומרי רקע והסבר ככל שיידרש.
ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להוראות הממונה, ככל שיתבקש.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
*****************************************
השכלה:
--------------------------------------
השכלה אקדמית )תואר ראשון:( בגיאוגרפיה או באדריכלות או בהנדסה
אזרחית או במדעי החברה עם התמחות עירוני ואזורי או בתכנון ערים
רישיונות:
---------------------------------------
לאדריכלים ומהנדסים -רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
ניסיון*:

2 שנות ניסיון לבעלי תואר ראשון בתחום התכנון והבנייה.

1 שנת ניסיון לבעלי תואר שני בתחום התכנון והבנייה
*הניסיון יימנה ממועד קבלת התואר
דרישות רצויות נוספות:
----------------------------------------
רצוי בעלי תואר שני
ניסיון בטיפול וליווי תכניות מתאר ברמה ארצית או מחוזית
ידע וניסיון בשימוש בתוכנות GIS
היכרות טובה עם חוק התכנון והבניה
כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית
הערות:
משרה זו מיועדת לתכנון תשתיות תחבורה.
המשרה פנויה זמנית בכפוף לתקופת הניסיון של מפנה המשרה.
עובד שייבחר , ישובץ במשרה דרך קבע לאחר התפנותה באופן סופי.
המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
שלבים ומועדים חשובים בתהליך המיון:
א. מבחני המיון במכון מיון חיצוני יתבצעו במהלך חודשים דצמבר 2018וינואר
.2019
ועדות בוחנים לתפקידים השונים יערכו במהלך חודשים פברואר- מרץ .2019
ב. לא ניתן יהיה לבצע מבחנים במועד אחר )אלא במקרים שהוגדרו בנהלי התקשי"ר.(
ג. לוחות הזמנים המצוינים אינם מהווים חוזה מחייב וישתנו בהתאם להחלטת
המינהל.
במכרז זה הניסיון יימנה ממועד קבלת התואר הרלוונטי.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
ניתן לצפות בטווחי השכר למשרה, באתר מינהל התכנון  בכתובת www.iplan.gov.il/HR :

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית )הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי(.
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס "שאלון המועמד" המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל, כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס "שאלון המועמד" המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים, אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

 

 

25.11.18

מכרז מס' 303/2018

למתן שירותי יעוץ תכנוני במרחב מרכז

רשות מקרקעי ישראל (להלן: הרשות) מזמינה בזה הצעות למכרז הנ"ל.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי: www.mr.gov.il

לוח הזמנים של המכרז

מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 10.12.18

מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה 19.12.18

מועד אחרון להגשת הצעות  26.12.18שעה 12:00

תוקף ההצעות 30.06.19

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז, מציע העונה על הדרישות הבאות במצטבר :

א. יחיד (למען הסר ספק: חברה בע"מ, שותפות וכל אישיות משפטית שאינה יחיד, אינן רשאיות להגיש הצעה למכרז זה).

ב. עוסק מורשה שיש ברשותו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-.1976

ג.  1. בעל תואר אקדמאי בגיאוגרפיה או באדריכלות או בתכנון ערים ואזורים או בלימודי עיר ואיזור, בעל ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות.

או:

2. הנדסאי אדריכלות, בעל ניסיון מקצועי של  10שנים לפחות.

לצורך עמידה בדרישות הניסיון המקצועי שלעיל, יוכר ניסיון בתחום התכנון הסטטוטורי והפיזי, בהכנת תכניות או בבדיקת תכניות או בליווי תכנוני או בניהול תכנון.

הניסיון האמור, יהיה באחד או יותר מסוגי התכנון הבאים: תכנון מפורט, תכנון שלדי, תכנון אב, תכנון מתאר, תכנון תשתיות.

שירותי התכנון

1. ניהול מעקב וקידום תכניות מפורטות ומתאריות, סקרים ועבודות תכנון אחרות, היזומות ע"י רמ"י, וכן מתן הנחיות

מקצועיות ותכנוניות עבורן, לצוותי התכנון.

2. סיוע בקידום התכניות בהליכים הסטטוטוריים מול מוסדות התכנון, וכן טיפול בהסרת חסמי תכנון.

3. קידום והפעלה של יוזמות תכנון חדשות.

4. השתתפות בישיבות ודיוני סטטוס של ועדות וצוותי מעקב והיגוי, וועדות סטטוטוריות לפי הצורך, וניהול מעקב ביצוע של

ההחלטות והמטלות הנגזרות מהן.

5. עבודה מול יחידות הרשות השונות ומול גורמי חוץ, לרבות חברות מתכננות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.

6. בדיקה ואישור ביצוע אבני דרך, חשבונות ואישורים לפרוייקטים השונים, וכן עדכון נתוני התכנון במערכות רמ"י.

7. ריכוז חוו"ד משפטיות לתכניות, הנדרשות ע"י ועדות התכנון, וכן חוות דעת ובדיקות בנושאים קנייניים הנדרשים מול יחידות

המרחב השונות.

8. שירותים נוספים הנדרשים לייזום, לקידום ולמעקב תכניות לפי דרישות האחראי.

כל השירותים יבוצעו בפועל ע"י הזוכה עצמו בלבד ולא באמצעות נותן שירותים מטעמו.

תקופת ההתקשרות תהיה מהיום שייקבע ע"י הרשות ועד ליום  .31.12.19הרשות רשאית להאריך את ההסכם לתקופה או

לתקופות נוספות עד לתקופת התקשרות כוללת של  4שנים.

בכוונת הרשות להתקשר עם שני זוכים, כאשר ההיקף הצפוי של ההתקשרות עם כל זוכה, הוא כ- 150 שעות בחודש, אך אין

הרשות מתחייבת להיקף כלשהו. הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע את מספר הזוכים במכרז ואת היקף ההתקשרות עם כל זוכה.

להצעות יש לצרף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-  :1976אישור תקף על ניהול

פנקסי חשבונות ורשומות, ותעודת עוסק מורשה תקפה, וכן את יתר המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

ניתן לפנות בשאלות הבהרה לכתובת דוא"ל: ( michraztichnun@land.gov.ilיש לציין את מס' המכרז), עד למועד הנקוב

לעיל בלבד.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה, שתימצא במרחב מרכז, דרך מנחם בגין  125קריית הממשלה תל- אביב, קומה  ,4בימים א'-ה' בין השעות ( 16:00–08:00למעט חגים וערבי חג).

הרשות אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

פרסום זה הינו לידיעה בלבד, ואין באמור בו כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים

הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה שיופיעו במסמכי המכרז על כל נספחיו.

 

 

25.11.18

מכרז מס' 304/2018

למתן שירותי יעוץ תכנוני במרחב תל-אביב

רשות מקרקעי ישראל (להלן: הרשות) מזמינה בזה הצעות למכרז הנ"ל.

את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי: .www.mr.gov.il

לוח הזמנים של המכרז

מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 10.12.18

מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה 19.12.18

מועד אחרון להגשת הצעות  26.12.18שעה 12:00

תוקף ההצעות 30.06.19

תנאי סף להשתתפות במכרז

רשאי להשתתף במכרז, מציע העונה על הדרישות הבאות במצטבר :

א. יחיד (למען הסר ספק: חברה בע"מ, שותפות וכל אישיות משפטית שאינה יחיד, אינן רשאיות להגיש הצעה למכרז זה).

ב. עוסק מורשה שיש ברשותו כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-.1976

ג.  1. בעל תואר אקדמאי בגיאוגרפיה או באדריכלות או בתכנון ערים ואזורים או בלימודי עיר ואיזור, בעל ניסיון מקצועי של

5שנים לפחות.

או:

2. הנדסאי אדריכלות, בעל ניסיון מקצועי של  10שנים לפחות.

לצורך עמידה בדרישות הניסיון המקצועי שלעיל, יוכר ניסיון בתחום התכנון הסטטוטורי והפיזי, בהכנת תכניות או בבדיקת

תכניות או בליווי תכנוני או בניהול תכנון.

הניסיון האמור, יהיה באחד או יותר מסוגי התכנון הבאים: תכנון מפורט, תכנון שלדי, תכנון אב, תכנון מתאר, תכנון תשתיות.

שירותי התכנון

1. ניהול מעקב וקידום תכניות מפורטות ומתאריות, סקרים ועבודות תכנון אחרות, היזומות ע"י רמ"י, וכן מתן הנחיות מקצועיות ותכנוניות עבורן, לצוותי התכנון.

2. סיוע בקידום התכניות בהליכים הסטטוטוריים מול מוסדות התכנון, וכן טיפול בהסרת חסמי תכנון.

3. קידום והפעלה של יוזמות תכנון חדשות.

4. השתתפות בישיבות ודיוני סטטוס של ועדות וצוותי מעקב והיגוי, וועדות סטטוטוריות לפי הצורך, וניהול מעקב ביצוע של

ההחלטות והמטלות הנגזרות מהן.

5. עבודה מול יחידות הרשות השונות ומול גורמי חוץ, לרבות חברות מתכננות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.

6. בדיקה ואישור ביצוע אבני דרך, חשבונות ואישורים לפרוייקטים השונים, וכן עדכון נתוני התכנון במערכות רמ"י.

7. ריכוז חוו"ד משפטיות לתכניות, הנדרשות ע"י ועדות התכנון, וכן חוות דעת ובדיקות בנושאים קנייניים הנדרשים מול יחידות

המרחב השונות.

8. מתן חוות דעת תכנוניות לתכניות, לעסקאות, לבקשות להיתרי בנייה ועוד.

9. שירותים נוספים הנדרשים לייזום, לקידום ולמעקב תכניות לפי דרישות האחראי.

כל השירותים יבוצעו בפועל ע"י הזוכה עצמו בלבד ולא באמצעות נותן שירותים מטעמו.

תקופת ההתקשרות תהיה מהיום שייקבע ע"י הרשות ועד ליום  .31.12.19הרשות רשאית להאריך את ההסכם לתקופה או

לתקופות נוספות עד לתקופת התקשרות כוללת של  4שנים.

בכוונת הרשות להתקשר עם זוכה אחד, כאשר ההיקף הצפוי של ההתקשרות, הוא כ- 150שעות בחודש, אך אין הרשות מתחייבת

להיקף כלשהו. הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע את מספר הזוכים במכרז ואת היקף ההתקשרות עם כל זוכה.

להצעות יש לצרף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-  :1976אישור תקף על ניהול

פנקסי חשבונות ורשומות, ותעודת עוסק מורשה תקפה, וכן את יתר המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.

ניתן לפנות בשאלות הבהרה לכתובת דוא"ל: ( michraztichnun@land.gov.il יש לציין את מס' המכרז), עד למועד הנקוב

לעיל בלבד.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המיועדת למכרז זה, שתימצא במרחב תל-אביב, דרך מנחם בגין  125קריית הממשלה

תל-אביב, קומה  ,6בימים א'-ה' בין השעות ( 16:00–08:00למעט חגים וערבי חג).

הרשות אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.

פרסום זה הינו לידיעה בלבד, ואין באמור בו כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים

הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה שיופיעו במסמכי המכרז על כל נספחיו.

 

 

22.11.18

 

דרוש/ה מנתח/ת נתונים הנדסיים ותכנוניים (עדיפות סטודנט/ית לשמאות מקרקעין או סטודנטי/ת לתכנון ערים)
- מרכז עזריאלי חולון

דרישות התפקיד:
• איסוף נתונים הנדסיים ותכנוניים 
• קיום פגישות מול הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית
• הכנת תיקי שטח
• קליטת נתונים ומחשובם
• ניתוח תכנוני ומשפטי והכנת תקציר מנהלים

דרישות תפקיד: 
• סטודנט/ית לשמאות מקרקעין או סטודנטי/ת לתכנון ערים.
• התמצאות בשטח
• כושר התבטאות בכתב ובע"פ.
• יחסי אנוש.
• דייקנות, סדר, ארגון
• רישיון נהיגה (העבודה כרוכה בנסיעות)
היקף משרה: משרה מלאה 5 ימים בשבוע בין השעות 08:00-17:00 
אופציה לעבודה 4 ימים בשבוע

-המודעה פונה לגברים ונשים כאחד-

המעוניינים/ות מתבקשים להפנות קורות חיים

לאימייל: kerenmag@taldor.co.il

 

 

22.11.18

דרוש/ה סטודנט/ית

 

לאגף מיפוי ותכנון

במשרד החינוך

האגף למיפוי ותכנון אחראי על התכנון הפיסי של מוסדות  החינוך בכל הרשויות המקומיות בישראל

דרישות:

 • סטודנט/ית לתואר ראשון (עדיפות לשנה א'/ב').
 • עדיפות לסטודנטים בגיאוגרפיה/תכנון ערים
 • שליטה טובה בתוכנות Office
 • עדיפות לשליטה ב-GIS
 • יחסי אנוש טובים, יוזמה, לקיחת אחריות ויכולת ניסוח טובה.
 • 96 שעות חודשיות (גמיש)
 • תחילת עבודה – מידי

מיקום המשרה:
בניין המטה של משרד החינוך ברח' הנביאים שבירושלים (בניין לב-רם).

תנאים:
 - משרת סטודנט ממשלתית

 - נסיעות
-  קרן פנסיה וקרן השתלמות

נא לשלוח קורות חיים למייל: sigalyi@education.gov.il

 

 

 

21.11.18

דרוש/ה

כלכלנ/ית עם רקע בגאוגרפיה או תכנון ערים 

לחברת "רן חקלאי כלכלה אורבנית" דרוש כלכלנ/ית עם רקע בתחומי תכנון ערים או גיאוגרפיה (חובה!).

מהות העבודה

בחינה וניתוח של ההיבטים הכלכליים בתחומי תכנון, נדל"ן, תשתיות ועוד.

ייעוץ כלכלי וחברתי בתכניות שלד, תוכניות אב, תכניות מתאר ותכנית מפורטות. הכנת פרוגראמות למבני ציבור, לבניה למגורים ולתעסוקה/ תעשייה.

בדיקות כלכליות, cost benefit, הערכות שווי, הכנת תקציב, ניתוח פרויקטים בתחום הנדל"ן ובניה, בתחומי סביבה, טכנולוגיה וכדומה.

תיאור המשרה 

משרה מלאה.

תינתן עדיפות למועמדים תושבי אזור ירושלים.

מקום העבודה

משרדי החברה בירושלים והעבודה הנה בפריסה ארצית.

עבודה דורשת נסיעות ותינתן עדיפות לבעלי רכב.

 

נא לשלוח קורות חיים למייל: office@u-haklai.co.il

מוזמנים להתרשם באתר האינטרנט של החברה: www.u-haklai.co.il

 

לפונים שימצאו מתאימים יתואם ראיון אישי.

 

20.11.18

 

למנהל התכנון – יחידת סמך במשרד האוצר דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת סטודנט שנא- שנג

לאגף בכיר לתכנון אסטרטגי במנהל התכנון בירושלים

המשרה בהיקף של עד  80 שעות לחודש

 

תיאור עיסוק:

 סיוע בניהול ישיבות , כתיבת פרוטוקולים וסיכומי ישיבות, תפעול

אדמיניסטרטיבי וטכני בעת ישיבות.

 סיוע במעקב אחר תכנית העבודה , ריכוז מידע ודו"חות בנושאים שבתחום האחריות.

 ריכוז חומר לאתר האינטרנט ותחזוק שוטף של המידע.

 עבודה מול מערכות המחשוב התומכות בעבודת הלשכה (עדכון מערכת מעקב ובקרה, שירותי ממ"ג וכו').

 ניהול בקרה אחר חוזי התקשרויות עם יועצים חיצוניים.

 הכנת מצגות וחומרים במסגרת העבודה השוטפת.

 ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

 

דרישות סף:

 

השכלה:

 

סטודנט לתואר ראשון או שני הלומד במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (לא כולל סטודנט הלומד לתואר ראשון נוסף), רצוי בגיאוגרפיה או אדריכלות.

תינתן עדיפות לסטודנט/ית הלומד/ת גיאוגרפיה /אדריכלות/תכנון ערים , ובפרט לסטודנט/ית הלומד/ת  תואר שני במקצועות הללו.

 את קורות החיים יש לשלוח בצירוף אישור לימודים למייל: SigiBe@iplan.gov.il לידי גב' סיגי בארי  עד לתאריך 18/11/2018.

רק פניות מתאימות תענינה.

 

 

20.11.18

 

דרוש/ה מתכנן/ת אורבאני/ת דובר/ת ערבית ועברית לעבודה במנהל קהילתי סילוואן, ראס אל-עמוד ואבו-תור הערבית

 

 

תיאור התפקיד: 
עיסוק בתחומי התכנון והפיתוח האורבני במינהל קהילתי א טור, שלוחת סילוואן, אבו-תור הערבית וראס אל עמוד, מול נבחרי ציבור מהשכונות המרכיבים את הנהלת -המינהל הקהילתי, מול התושבים עצמם בשכונות, ומול גורמים עירוניים וחוץ עירוניים. 
במסגרת התפקיד: 
1. גיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות על בסיס צרכי העיר והשכונה. 
2. תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה, כגון גורמים עירוניים וגורמים שמחוץ לעירייה. 
3. הקמה וריכוז מסגרות ארגוניות וקהילתיות בנושאים האורבניים. 
4. אבחון, איתור ומיפוי צרכים בקהילה. 
5. ליווי הליכי תכנון ואישור תכניות; בחינת השפעתם על איכות החיים בשכונות. 
6. ייצוג עמדות הקהילה בפני גורמי מקצוע ונבחרי ציבור עירוניים וממסדיים. 
7. הצגת מדיניות העירייה ומשרדי הממשלה בפני נציגי הקהילה ותושביה. 
8. יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה. 
9. יצירת בסיסי מידע, ניתוחם ועדכונם לצורך מעקב ובקרה. 
10. ייזום והובלת תכניות ופרויקטים לטובת השכונה ותושביה. 
11. השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים. 
כישורים נדרשים: 
1. תואר אקדמי באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים - חובה. 
2. רצוי ניסיון קודם. 
3. גישה קהילתית חברתית, רצון ויכולת עבודה בסביבה ציבורית ועם תושבים. 
4. נכונות גבוהה לניהול וגישור בקונפליקטים בין גופים מוניציפאליים לבין תושבים. 
5. יכולת עבודה בצוות וקיום שיח בין מקצועי. 
6. כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה בשפות ערבית ועברית - חובה. 
7. יכולת עמידה והופעה בפני קהל -חובה. 
8. ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת: 
POWER POINT, GIS, WORD, EXCELL ,

 9. עבודה בעומס ובשעות לא שגרתיות, כולל עבודה בשעות אחה"צ והערב במידת הצורך - חובה. 

10. יכולת ניידות. 
11. מגורים בירושלים או בסביבתה הקרובה. 

נא לשלוח קורות חיים בשפה העברית בלבד, בציון שם המשרה ובצרוף המלצות ותעודות המעידות על השכלה, לאדר' טל עצמון, מתכנן רובע מזרח בעיריית ירושלים, עד לתאריך 17/11/2018. פניות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל לא יתקבלו. 


לפרטים נוספים ניתן לפנות לאדר' טל עצמון, בנייד: 054-7844411. 
המודעה אינה מיועדת להנדסאי אדריכלות/ בנין, רק פניות מתאימות יענו. 
סודיות מובטחת

 

 

20.11.18

דרוש/ה מתכנן/ת אורבני/ת-קהילתי/ת לעיסוק בתחומי התכנון והפיתוח האורבני במינהל קהילתי שמואל הנביא

 האחראי על השכונות שמואל הנביא, מעלות דפנה, רמת אשכול, סנהדריה, בית ישראל והחומה השלישית. 
העסקת המתכנן/ת הנבחר/ת ב- 50% משרה ע"י המינהל הקהילתי. 
תיאור התפקיד: 
1. גיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות על בסיס צרכי העיר והשכונה. 
2. תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה. 
3. הקמה וריכוז מסגרות ארגוניות וקהילתיות בנושאים האורבניים. 
4. אבחון, איתור ומיפוי צרכים בקהילה. 
5. מעקב וליווי הליכי תכנון ואישור תכניות; בחינת השפעתם על איכות החיים בשכונה. 
6. ייצוג עמדות הקהילה בפני גורמים עירוניים וממסדיים. 
7. הצגת מדיניות העירייה ומשרדי הממשלה בפני נציגי הקהילה ותושביה. 
8. יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה. 
9. יצירת בסיסי מידע, ניתוחם ועדכונם לצורך מעקב ובקרה. 
10. ייזום והובלת תכניות ופרויקטים לטובת השכונה ותושביה. 
11. עבודה שוטפת מול נבחרי הציבור ומול תושבים במנהל הקהילתי, וכן מול דרגים מקצועיים בעיריה. 
12. ריכוז הועדה הפיזית במינהל הקהילתי מול נבחרי הציבור והתושבים, ועריכת כנסי שיתוף ציבור בנושאים שונים. 
13. השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים. 
כישורים נדרשים: 
1. תואר אקדמי ראשון באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים או תואר שני עם התמחות בתכנון ערים. 
2. רצוי ניסיון קודם. 
3. גישה קהילתית-חברתית ויכולת עבודה בסביבה ציבורית. 
4. נכונות ו/או ניסיון בניהול קונפליקטים. 
5. יכולת עבודה בצוות וקיום שיח בין-מקצועי. 
6. כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה בשפה העברית. כושר ביטוי גבוה באנגלית - יתרון. 
7. יכולת הופעה בפני קהל. 
8. ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת: 
POWER POINT, GIS, WORD, EXCELL,

 9. עבודה בעומס ובשעות לא שגרתיות, כולל זמינות לעבודה בשעות הערב פעם בשבוע.

10. יכולת ניידות. 
11. מגורים בירושלים או בסביבתה הקרובה. 
12. היכרות עם המגזר החרדי - יתרון. נכונות לעבוד מולו - חובה. 
13. נכונות לעבודה לפרק זמן של מספר שנים. 

נא לשלוח קורות חיים בציון שם המשרה ובצרוף תעודות המעידות על השכלה וכן המלצות לאדריכל טל עצמון, מתכנן רובע מזרח בעיריית ירושלים עד לתאריך 17/11/18.

פרטים נוספים על התפקיד ניתן לקבל ב: 054-7844411. 
רק פניות מתאימות תיעננה. סודיות מובטחת.

 

20.11.18

 

דרוש/ה כלכלנ/ית עם רקע בגאוגרפיה או תכנון ערים 

לחברת "רן חקלאי כלכלה אורבנית" דרוש כלכלנ/ית עם רקע בתחומי תכנון ערים או גיאוגרפיה (חובה!).

מהות העבודה

בחינה וניתוח של ההיבטים הכלכליים בתחומי תכנון, נדל"ן, תשתיות ועוד.

ייעוץ כלכלי וחברתי בתכניות שלד, תוכניות אב, תכניות מתאר ותכנית מפורטות. הכנת פרוגראמות למבני ציבור, לבניה למגורים ולתעסוקה/ תעשייה.

בדיקות כלכליות, cost benefit, הערכות שווי, הכנת תקציב, ניתוח פרויקטים בתחום הנדל"ן ובניה, בתחומי סביבה, טכנולוגיה וכדומה.

תיאור המשרה 

משרה מלאה.

תינתן עדיפות למועמדים תושבי אזור ירושלים.

מקום העבודה

משרדי החברה בירושלים והעבודה הנה בפריסה ארצית.

העבודה דורשת נסיעות ותינתן עדיפות לבעלי רכב.

 

נא לשלוח קורות חיים למייל: office@u-haklai.co.il

מוזמנים להתרשם באתר האינטרנט של החברה: www.u-haklai.co.il

 

לפונים שימצאו מתאימים יתואם ראיון אישי.

 

 

31.10.18

דרוש/ה איש/ת תכנון וסביבה לעבודה במשרה מלאה

במשרד לייעוץ סביבתי- גיאולוגי באזור המרכז

להובלת תכנון סביבתי בתב"עות

חיונית הבנה במדעי הסביבה וכן רקע בנושאים סטטוטוריים וממ"ג.

המשרה מוצעת לבעלי תואר שני עם ניסיון של שנתיים ומעלה או תואר שלישי בתחומים רלוונטים

נא לשלוח קו"ח לדוא"ל: yalik@adam-ma.co.il

 

31.10.18

 

לחברה מובילה בתחום התכנון והסביבה בירושלים, דרוש/ה עורך\ת תסקירי השפעה על הסביבה.

 דרישות התפקיד:

תואר שני באחד מהתחומים הבאים: תכנון עירוני, גיאוגרפיה, מדעי הסביבה, אקולוגיה, הנדסה סביבתית.

יכולת כתיבה וניסוח ויכולת הצגה מול גופים שונים.

2-3 שנות ניסיון בתחום התכנון, ובמיוחד בעריכת תסקירים – יתרון.

ידע בהפעלת AUTOCAD ו- GIS – יתרון.

יחסי אנוש טובים, סבלנות, רצינות ויכולת עבודה בצוות.

 

העבודה בירושלים

 לשליחת קורות חיים ויצירת קשר:   Marina@geo-prospect.com

 

31.10.18

אנחנו במועצה הישראלית לבנייה ירוקה מחפשים בודק/ת תכניות על פי כלי המדידה "שכונה 360" בעלי מוטיבציה אישית גבוהה, תשוקה לעבודתם ורצון לעבוד בארגון הפועל למען מטרות ערכיות תוך שמירה על מקצועיות מהמעלה העליונה.

דרישות התפקיד: 

תואר באדריכלות ו/או בתכנון ערים

חשיבה אנאליטית ויכולות אינטגרציה של ידע

יכולת למידה עצמית

חרוצ/ה, עצמאי/ת בשטח, בעל/ת תשוקה לתחום עם מוטביציה פנימית חזקה

ניסיון קודם/התמחות בנושאי סביבה – יתרון משמעותי

תנאי המשרה:

משרה חלקית (כ-30 שעות חודשיות), ברובה נעשית מהבית , פגישות תקופתיות.

נא לשלוח קו"ח ללירון liron@ilgbc.org  עד סוף החודש

 

21.10.18

 

דרוש מתכנן אורבאני דובר ערבית ועברית לעבודה במנהל קהילתי סילוואן, ראס אל-עמוד ואבו-תור הערבית 

תיאור התפקיד:

עיסוק בתחומי התכנון והפיתוח האורבני במינהל קהילתי א טור, שלוחת סילוואן, אבו-תור הערבית וראס אל עמוד, מול נבחרי ציבור מהשכונות המרכיבים את הנהלת -המינהל הקהילתי, מול התושבים עצמם בשכונות, ומול גורמים עירוניים וחוץ עירוניים.

במסגרת התפקיד:

1. גיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות על בסיס צרכי העיר והשכונה.

2. תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה, כגון גורמים עירוניים וגורמים שמחוץ לעירייה.

3. הקמה וריכוז מסגרות ארגוניות וקהילתיות בנושאים האורבניים.

4. אבחון, איתור ומיפוי צרכים בקהילה.

5. ליווי הליכי תכנון ואישור תכניות; בחינת השפעתם על איכות החיים בשכונות.

6. ייצוג עמדות הקהילה בפני גורמי מקצוע ונבחרי ציבור עירוניים וממסדיים.

7. הצגת מדיניות העירייה ומשרדי הממשלה בפני נציגי הקהילה ותושביה.

8. יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה.

9. יצירת בסיסי מידע, ניתוחם ועדכונם לצורך מעקב ובקרה.

10. ייזום והובלת תכניות ופרויקטים לטובת השכונה ותושביה.

11. השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים.

כישורים נדרשים:

1. תואר אקדמי באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים - חובה.

2. רצוי ניסיון קודם.

3. גישה קהילתית חברתית, רצון ויכולת עבודה בסביבה ציבורית ועם תושבים.

4. נכונות גבוהה לניהול וגישור בקונפליקטים בין גופים מוניציפאליים לבין תושבים.

5. יכולת עבודה בצוות וקיום שיח בין מקצועי.

6. כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה בשפות ערבית ועברית - חובה.

7. יכולת עמידה והופעה בפני קהל -חובה.

8. ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת:

POWER POINT, GIS, WORD, EXCELL ,

9. עבודה בעומס ובשעות לא שגרתיות, כולל עבודה בשעות אחה"צ והערב במידת הצורך - חובה.

10. יכולת ניידות.

11. מגורים בירושלים או בסביבתה הקרובה.

נא לשלוח קורות חיים בשפה העברית בלבד, בציון שם המשרה ובצרוף המלצות ותעודות המעידות על השכלה, לאדר' טל עצמון, מתכנן רובע מזרח בעיריית ירושלים, עד לתאריך 27/10/2018. פניות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל לא יתקבלו.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאדר' טל עצמון, בנייד: 054-7844411.

המודעה אינה מיועדת להנדסאי אדריכלות/ בנין, רק פניות מתאימות יענו.

סודיות מובטחת

 

דרוש/ה מתכנן/ת אורבני/ת-קהילתי/ת לעיסוק בתחומי התכנון והפיתוח האורבני במינהל קהילתי שמואל הנביא, האחראי על השכונות שמואל הנביא, מעלות דפנה, רמת אשכול, סנהדריה, בית ישראל והחומה השלישית.

העסקת המתכנן/ת הנבחר/ת ב- 50% משרה ע"י המינהל הקהילתי.

תיאור התפקיד:

1. גיבוש תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות על בסיס צרכי העיר והשכונה.

2. תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה.

3. הקמה וריכוז מסגרות ארגוניות וקהילתיות בנושאים האורבניים.

4. אבחון, איתור ומיפוי צרכים בקהילה.

5. מעקב וליווי הליכי תכנון ואישור תכניות; בחינת השפעתם על איכות החיים בשכונה.

6. ייצוג עמדות הקהילה בפני גורמים עירוניים וממסדיים.

7. הצגת מדיניות העירייה ומשרדי הממשלה בפני נציגי הקהילה ותושביה.

8. יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה.

9. יצירת בסיסי מידע, ניתוחם ועדכונם לצורך מעקב ובקרה.

10. ייזום והובלת תכניות ופרויקטים לטובת השכונה ותושביה.

11. עבודה שוטפת מול נבחרי הציבור ומול תושבים במנהל הקהילתי, וכן מול דרגים מקצועיים בעיריה.

12. ריכוז הועדה הפיזית במינהל הקהילתי מול נבחרי הציבור והתושבים, ועריכת כנסי שיתוף ציבור בנושאים שונים.

13. השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים.

כישורים נדרשים:

1. תואר אקדמי ראשון באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים או תואר שני עם התמחות בתכנון ערים.

2. רצוי ניסיון קודם.

3. גישה קהילתית-חברתית ויכולת עבודה בסביבה ציבורית.

4. נכונות ו/או ניסיון בניהול קונפליקטים.

5. יכולת עבודה בצוות וקיום שיח בין-מקצועי.

6. כושר ביטוי גבוה בכתב ובעל פה בשפה העברית. כושר ביטוי גבוה באנגלית - יתרון.

7. יכולת הופעה בפני קהל.

8. ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת:

POWER POINT, GIS, WORD, EXCELL,

9. עבודה בעומס ובשעות לא שגרתיות, כולל זמינות לעבודה בשעות הערב פעם בשבוע.

10. יכולת ניידות.

11. מגורים בירושלים או בסביבתה הקרובה.

12. היכרות עם המגזר החרדי - יתרון. נכונות לעבוד מולו - חובה.

13. נכונות לעבודה לפרק זמן של מספר שנים.

נא לשלוח קורות חיים בציון שם המשרה ובצרוף תעודות המעידות על השכלה וכן המלצות לאדריכל טל עצמון, מתכנן רובע מזרח בעיריית ירושלים עד לתאריך 27/10/18. פרטים נוספים על התפקיד ניתן לקבל ב: 054-7844411.

רק פניות מתאימות תיעננה. סודיות מובטחת.

 

 

21.10.18

במשרד להגנת הסביבה דרוש/ה סטונדט/ית

       לאגף מזיקים והדברה דרוש/ה סטודנט/ית
http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Jobs2015/Pages/2018/student-pest-control.aspx

·       דרוש/ה סטודנט/ית ללשכת מנכ"ל

http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Jobs2015/Pages/2018/student-to-office-of-the-director.aspx

 

10.10.18

 

לחברת "רן חקלאי כלכלה אורבנית" דרוש כלכלנ/ית עם רקע בתחומי תכנון ערים או גיאוגרפיה (חובה!).

מהות העבודה

בחינה וניתוח של ההיבטים הכלכליים בתחומי תכנון, נדל"ן, תשתיות ועוד.

ייעוץ כלכלי וחברתי בתכניות שלד, תוכניות אב, תכניות מתאר ותכנית מפורטות. הכנת פרוגראמות למבני ציבור, לבניה למגורים ולתעסוקה/ תעשייה.

בדיקות כלכליות, cost benefit, הערכות שווי, הכנת תקציב, ניתוח פרויקטים בתחום הנדל"ן ובניה, בתחומי סביבה, טכנולוגיה וכדומה.

תיאור המשרה 

משרה מלאה.

תינתן עדיפות למועמדים תושבי אזור ירושלים.

מקום העבודה

משרדי החברה בירושלים והעבודה הנה בפריסה ארצית.

העבודה דורשת נסיעות ותינתן עדיפות לבעלי רכב.

 

נא לשלוח קורות חיים למייל: office@u-haklai.co.il

מוזמנים להתרשם באתר האינטרנט של החברה: www.u-haklai.co.il

לפונים שימצאו מתאימים יתואם ראיון אישי.

 

 

10.10.18

ניסיתם פעם למצוא תכניות, היתרים או פרוטוקול ישיבה באתר של ועדה מקומית לתכנון ובנייה? 

רוצים לשפר את השקיפות והמקצועיות בוועדות המקומיות? 

אם כן, המשרה הבאה תעניין אתכם...

במינהל התכנון הוקם אגף חדש שתפקידו לבקר באופן שוטף את תפקוד הוועדות המקומיות לתכנון ובנייה ולהמליץ לשר על הסמכתן.  לאגף דרוש.ה סטודנט.ית עם ראש גדול,  הכרות טובה עם אקסל, ויכולת לעבד נתונים ולהפיק מהם תובנות. הזדמנות לקחת חלק במשימה מאתגרת בעלת חשיבות לאומית, עם אחלה אנשים. הגשת קו"ח עד 12.10

 

 

10.10.18

 

למנהל התכנון – יחידת סמך במשרד האוצר דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת סטודנט שנא- שנג

לאגף קשרי ממשל במטה מנהל התכנון בירושלים המשרה בהיקף של עד  100 שעות לחודש

 

תיאור עיסוק:

מסייע/ת לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות.

מתמחה בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ומשלב/ת את  הידע האקדמי החלקי כדי לקדם את הנושא עליו/ה הופקד/ה.

מסייע/ת בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת דוח"ות בהתאם להנחיית הממונים.

מסייע/ת בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם.

מסייע/ת בעבודה אדמיניסטרטיבית.

מבצע/ת מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.

השכלה:

דרישות סף:

**********************************

סטודנט/ית הלומד/ת במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על-ידי המועצה להשכלה

גבוהה או במוסדות להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד העבודה,

לרבות סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון נוסף, או לתואר שני נוסף,

או סטודנט/ית הלומד/ת לתואר שלישי המוכר על-די המועצה להשכלה גבוהה.

סטודנט/ית הלומד/ת במכינה קדם אקדמית.

סטודנט/ית הלומד/ת בשנת השלמה לתואר שני, או סטודנט/ית הלומד/ת במוסד להשכלה גבוהה בשנת השלמה להסמכה לראיית חשבון.

נתונים נוספים רצויים:

----------------------------------------

ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.

ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע.

ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות.

הערות:

******************************

1. משך העסקה במשרת סטודנט/ית היא עד חמש שנים.

    תקופה זו כוללת את כל תקופות ההעסקה במשרת סטודנט/ית בשירות   

    המדינה (לרבות תקופת העסקה במשרה במשרדי ממשלה אחרים).

2. העסקתו המרבית של סטודנט/ית תהיה עד 100 שעות בחודש, זאת לפי  צרכי המשרד ותקציבו.

 

את קורות החיים יש לשלוח בצירוף אישור לימודים למייל לידי גב' OrnaNi@iplan.gov.il עד לתאריך 17/10/2018.

רק פניות מתאימות תענינה.

 

 

8.10.18

לחברת גיאופרוספקט, חברה מובילה בתחום התכנון והסביבה  בירושלים דרוש/ה מתכנן  לקידום וליווי עד לאישור של תכניות ארציות ומפורטות

 תואר שני או סטונדט לתואר שני בתחומים הבאים: תכנון עירוני, גיאוגרפיה, ניהול ותכנון סביבתי או תחומים משיקים.

 יכולות ניתוח, כתיבה, הצגה, ניהול צוות יועצים,יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה בצוות.

 הכרות עם חוק התכנון והבנייה ומערכת התכנון בארץ - יתרון.

צרו קשר -  מיכל איתן, 0506204316

Michal@geo-prospect.com

 

 

6.9.18

במסגרת פרויקט מיפוי גיאולוגי והידרוגיאולוגי המבוצע במכון הגיאולוגי מחפש המכון להתקשר עם
מועמד מתאים לצורך ביצוע עבודה כחלק מהפרוייקט.

דרישות סף:
1 .בעל תואר ראשון או שני – עדיפות לתואר שני - בתחום מדעי האדמה או תחום אחר אשר כולל
התמחות בממ"ג ו/או בפיתוח תוכנה.
2 .בעל ניסיון מוכח בעבודה במערכת ממ"ג של ESRI( ArcGIS ורכיביו( עם פיענוח ועיבוד של
תצלומי אוויר.
3 .במסגרת הניסיון בעבודה בממ"ג, דרוש ניסיון בשימוש בכלי ממ"ג מתקדמים )תלת-מימד
ותמונות( בשילוב עם פיתוח כלי אוטומציה בפייתון.
פירוט השירותים הנדרשים במסגרת פרוישט זה:
1 .מחקר של מקורות מידע אופציונליים וקבלה וסטנדרטיזציה של נתונים ממקורות שונים,
2 .עיבוד נתונים ליצירת מפות תלת-מימדיות בשיטות ידניות ואוטומטיות,
3 .שילוב של נתוני הממ"ג עם תוצאות העיבוד של תמונות מסוגים שונים,
4 .שילוב כל התוצאות בתצוגת מפות דו ותלת-מימדיות, כולל מפות ממ"ג דינמיות.
תקופת ההתקשרות:
ההתקשרות הינה לשנה ובמידת הצורך תהיה אפשרות להאריך את ההתקשרותלתקופה נוספת.
* יש לציין כי העסקה הינה שלא במסגרת יחסי עובד מעביד ושלא במסגרת שירות המדינה אלא כנותן
שירותי חיצוני ואך ורק לתקופת ביצוע הפרויקט
דרושות המלצות ממקומות עבודה קודמים.
לקבלת פרטים נוספים ולהגשת מועמדות ניתן ליצור קשר בפרטים הבאים:
marcelo.rosensaft@gsi.gov.il :מייל, רוזנזפט מרסלו' דר
050-6234531 :נייד, 02-5314258 :משרד

23.8.18

 

הזמנה להציע הצעות לעבודת סטודנט באגף לתכנון העיר באמצעות שירותי ייעוץ, לצורך עדכון השימושים הציבוריים במערכת ייעודי הקרקע, לשם יצירת שכבת שימושים ציבוריים במערכת מידע גיאוגרפית (GIS)

 1. רקע: מחלקת ה-GIS באגף לתכנון העיר בעיריית ירושלים מזמינה בזה סטודנטים לתואר ראשון (שנה ג') או תואר שני להגיש הצעות להעסקה באגף תכנון העיר באמצעות שירותי ייעוץ.
 2. מטרת התפקיד:

עדכון שימושים ציבוריים מאושרים ב-15,472 מגרשים/תאי שטח שבתוך 3,901 תכניות בניין עיר שאושרו בין השנים 01/01/1990 עד 31/12/2013, בתוך מערכת GIS העירונית.

 

 1. תנאי סף:
 • 12 שנות לימוד.
 • לימודים רלוונטיים במוסדות להשכלה גבוהה: גיאוגרפיה ו/או לימודים עירוניים ואזוריים/גיאואינפורמטיקה.
 • הכרת מערכות GIS מבית היוצר של ESRI – חובה.
 • לא נדרש ניסיון קודם.

 

 1. מטלות עיקריות:
 • הטמעת שימושים ציבוריים במערכת ייעודי הקרקע.
 • יצירת שכבה חדשה מתוך הנתונים שהוטמעו במערכת מידע גיאוגרפי, לרבות הנתונים הכמותיים.
 • עדכון שכבות GIS, ביצוע ניתוחים ומיפויים בהתאם להוראות מנהל המחלקה.

 

 1. ההצעה הכספית:
 • העבודה תתבצע באמצעות חתימת חוזה מול חברת אריאל.  
 • התעריף: 35 ₪ לשעה בתוספת מע"מ לשעת עבודה, עד 120 שעות חודשיות, ועד לסיום הפרויקט (בממוצע שנת עבודה).
 • בחירת המועמד המתאים תהיה על בסיס ההתאמה לדרישות ההצעה ועל סמך ריאיון אישי עם מנהל האגף וחברי צוות נוספים. תינתן אפשרות לבחור עד שני מועמדים שיחלקו בעבודה.
 • המחיר על פי האמור לעיל כולל את כל ההוצאות מכל מין וסוג שיוצאו במהלך ולצורך ביצוע העבודה.
 • על המחיר יתווסף מע"מ על פי שיעורו בחוק בעת ביצוע התשלום.

 

 1. אופן הגשת ההצעה:
 1. קורות חיים, לרבות הניסיון המקצועי הרלוונטי של המציע בעבודות דומות.
 2. על המציע לצרף תעודות רלוונטיות.

 

הפניה תופנה לאילן גוייכמן, מנהל מחלקת ה- GIS, לא יאוחר מ-16/10/2018. ההצעה תימסר לכתובת מייל gcilan@jerusalem.muni.il יש לציין בנושא המייל "קורות חיים עבור משרת סטודנט במחלקת GIS עיריית ירושלים". הצעות שיועברו לאחר המועד שצוין לעיל לא תתקבלנה.