Table of Contents

הצעות עבודה

23.6.19

 

משרת כלכלנ/ית עם רקע בגאוגרפיה או תכנון ערים

לחברת "רן חקלאי כלכלה אורבנית" דרוש כלכלנ/ית עם רקע בתחומי תכנון ערים או גאוגרפיה ונושאים מוניציפאליים.

מהות העבודה:

 • בחינה וניתוח של ההיבטים הכלכליים בתחומי תכנון, נדל"ן, תשתיות ועוד.
 • ייעוץ כלכלי וחברתי בתכניות שלד, תכניות אב, תכניות מתאר ותכניות מפורטות.
 • בדיקות כלכליות, cost benefit, הערכת שווי, הכנת תקציב וניתוח פרויקטים בתחום הנדל"ן והבניה.

דרישות:

 • תואר בכלכלה – חובה
 • יועץ 2 (לפי תעריף חשכ"ל) – אחת משתי החלופות:
      תואר שני/שלישי ובעל ניסיון מקצועי מעל 7 שנים בתחום
      תואר ראשון ובעל ניסיון מקצועי מעל 10 שנים בתחום
 • תואר בתכנון ערים - יתרון

תיאור המשרה:

 • חצי משרה – משרה מלאה (יסוכם בתיאום עם המועמד)

לשליחת קורות חיים: office@u-Haklai.co.il  

לאתר החברה: www.u-Haklai.co.il

 

16.6.19

תואר המשרה : מרכז/ת בכיר/ה (תכנון)  - 1משרות.

היחידה : הרשות להתחדשות עירונית

המקום : ירושלים

 

מכרז מספר :   72862 פומבי

משרה זו מיועדת לבני האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים וצ'רקסים

מס' המשרה: 81076162

המשרד : הרשות להתחדשות עירונית

הדרגה : דרגה  41 – 39 דירוג  11 מח"ר או

דרגה  41 -  39דירוג   12מהנדסים.

חלקיות :   100 אחוז

טווח שכר : ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :

קידום תכניות להתחדשות עירונית, ובפרט תכניות מתאר.

ריכוז וליווי עבודת התכנון של תכניות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ, הכוללות מסלולי מימוש שונים של התחדשות עירונית וטיפול הן במרחב הפרטי

(מבני מגורים ושימושים נלווים) והן במרחב הציבורי (מוסדות ציבור, שצ"פים,כבישים, תשתיות וכיוצ"ב.)

בחינת בקשות של רשויות מקומיות לרבות התאמתן לקידום תכנית, עמידתן בכללים ובתנאים שייקבעו.

הנחיית צוות המתכננים, השתתפות בישיבות עבודה לצורך עריכת התכניות וקידומן, תוך הקפדה על כך שהמתכננים מבצעים את התכנון בהתאם להנחיות.

קבלת מיקום השטח ביישוב לו מיועד התכנון, לרבות ריכוז מפות של השטח וחומר רלוונטי נוסף, ועריכת סיורים בשטח התכנון ובסביבתו.

הכנה, בשיתוף עם צוות התכנון והרשות המקומית, של רקע תכנוני הכולל עיבוד נתונים סטטיסטיים על היישוב ועל האוכלוסייה.

בדיקת קצב ואופי ההתפתחות של היישוב לרבות ניתוח התנאים הגאו-פיזיים, הסטטוטוריים, מגבלות אקולוגיות וכו.'

איסוף וריכוז מידע הקשור למאפייני השטח ולפרוגרמה (סוג בנייה, צפיפות,פיתוח, שטחי ציבור ועוד.)

בחינת הדרישות להשתלבות התכנון בתכניות ברמה גבוהה יותר.

ריכוז מידע על אילוצים תקציביים המשפיעים על התכנון.

סיוע בהכנת הנחיות התכנון.

בחינת יכולת הנשיאה של השכונה הקיימת ביחס לתוספת האוכלוסייה המתוכננת בעקבות התכנית המוצעת.

ליווי תהליכים של שיתוף הציבור בכל אחת מהתכניות, לרבות מפגשים עם תושבי השכונות.

קיום קשר שוטף עם עובדי הרשות המקומית, הקשורים להכנה ולקידום התכנית.

השתתפות בתהליכי ההכנה של תכניות המתאר, לרבות סיוע בהכנת ניירות עמדה של הרשות הממשלתית .

השתתפות בתהליך התיאום והגיבוש של עמדות המשרדים השונים, לעמדה מוסכמת אחידה, בליווי תכנון המתאר המבוצע באמצעות הוועדה.

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

דרישות המשרה:

השכלה:

השכלה אקדמית (תואר ראשון) באדריכלות או בגאוגרפיה

או תואר שני בתכנון ערים/עיר.

לאדריכלים - רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

ניסיון:

לבעלי תואר ראשון -  3 שנות ניסיון בקידום תכניות מתאר ו/או תכניות מפורטות

ו/או ניסיון בליווי הליכי אישור תכניות בוועדות התכנון והבניה.

לבעלי תואר שני -  2 שנות ניסיון כנ"ל

נתונים רצויים:

הכרות עם תכניות להתחדשות עירונית.

כושר תאום, ארגון, מעקב ובקרה.

כושר ייצוג בפני פורומים שונים.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.

תינתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

המכרז פורסם ביום : ח' בסיון, תשע"ט, 11/06/2019

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כב' בסיון, תשע"ט, 25/06/2019

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים למשרד הרלוונטי).

על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.

בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס "שאלון המועמד" המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור בהתאמה למשרה.

במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך  5ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

 

12.6.19

 

ל"רשות התחרות", דרוש/ה סטודט/ית לעבודה בתוכנת GIS

 

עיסוק במכלול ההיבטים הגיאוגרפים הקשורים בסמכויות הממונה על התחרות לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, ולפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014.

עריכת ניתוחים מרחביים באמצעות תוכנת (GIS -Geographic Information System), בסוגיות שקשורות לעבודת כלכלנים/יות במחלקה הכלכלית ברשות התחרות, ככל שמעורבים בבחינת הסוגיה היבטים של תחרות גיאוגרפית.

ביצוע ניתוחים מרחביים, כולל:

- עיגון נקודות עניין במרחב.

- חישוב מרחקי וזמני נסיעה בין נקודות במרחב על גבי רשת כבישים.

- חישוב אזורי שירות מנקודות עניין.

 

- אחריות על ניתוח התוצאות שהתקבלו מהניתוח המרחבי, כתיבת מסמך סיכום והמלצות.

- ביצוע מטלות נוספות שיידרשו על-ידי הממונים.

 

דרישות סף:

  ניסיון עבודה עם תוכנת GIS.

 

  דרישות נוספות רצויות:

ניסיון מעשי בתכנות בכלים מובנים בתוכנת GIS (לדוגמה python ו- model   builder).

ניסיון בתוכנת GIS של חברת ESRI.

ידע בשימוש בכלים Geocode ו- Network Analyst.

קו"ח בליווי תעודת סטודנט'ית (אישור סטודנט/ית) יש לשלוח  לכתובת דוא"ל:

hr@competition.gov.il

 

 

11.6.19

"קשת מ.כ - קידום שירותי תכנון", מחפש עובד/ת שיצטרפו אלינו!

 

משרד ק.ש.ת קידום שירותי תכנון מחפש עובד/ת נוספים. המשרד עוסק בניהול תכנון והכנת תכניות מפורטות ותכניות מתאר מגוונות ברחבי הארץ – שכונות מגורים, פרויקטי התחדשות עירונית, תכנון בתי חולים, תכנון עבור הפזורה הבדואית, תכניות מתאר כוללניות ועוד.

היקף המשרה: משרה מלאה (אפשרות גמישות לסטודנטים בתואר השני) .

תחילת עבודה: מיידי.

מיקום: מרכז העיר ירושלים (קינג ג'ורג' 16).

תיאור התפקיד: ניהול צוות יועצים בתחומים שונים (אדריכלות, תחבורה, נוף, תשתיות וכו'), תיאום התכנון בין כל הגורמים המעורבים בהליך התכנון ועמידה בקשר עם רשויות ממלכתיות שעניינן תכנון ובנייה. בנוסף, המשרה כוללת הכנת פרוגרמות לתכנון, עריכת דו"חות וסיכומי ישיבות.

...בשורה התחתונה: ניהול תכניות מא' ועד ת', פיתרון בעיות תוך כדי תנועה והכרת סוגיות תכנוניות משמעותיות מקרוב ומבפנים.

דרישות:

 • תואר שני בתכנון עירוני (סטודנטים לתואר שני  -עדיפות לשנה ב).
 • שליטה בתוכנות GIS ו/או AUTOCAD .
 • שליטה ביישומי אופיס.
 • כושר ניסוח מעולה בכתב ובעל פה.
 • ידע בקריאת תכניות מתאר.
 • יתרון לבעלי ניסיון קודם.

קו"ח יש לשלוח לכתובת המייל office.keshet@gmail.com  

קראו עלינו: https://officekeshet.wixsite.com/urbanplanning

 

27.5.19

החברה להגנת הטבע,  לאגף שימור טבע וסביבה, רכז/ת שמירת טבע לאזור ירושלים

התפקיד כולל:

 

ייצוג בועדת תכנון מחוזית ירושלים ובועדות נוספות, בחינת תוכניות תכנון ברמה ארצית, מחוזית ומקומית, שותפות בגיבוש מדיניות, הכנת חוות דעת ומסמכי עמדה, עבודה עם אנשי מקצוע, נבחרי ציבור, אנשי תקשורת, קבוצות מקומיות, ציבור רחב ועוד.

דרישות :

בתפקיד נדרשת
•יכולת ניהול עצמאית תוך השתלבות בעבודת צוות האגף
•יכולת עבודה מול מגוון קהלי יעד
•הבנה תכנונית
•השכלה אקדמאית בנושאי טבע וסביבה או תכנון
•הכרות שטח מצוינת של מחוז ירושלים
•ייצוגיות וכושר ביטוי מעולים בכתב ובע"פ
•ניסיון בהכנה, כתיבה, ועריכה של מסמכי עמדה
•מחויבות גבוהה לנושאים סביבתיים

מגורים בירושלים או בסביבה הקרובה

נכונות לעבודה ארוכת טווח

משרה מלאה

מועד התחלת העבודה : יולי – אוגוסט 2019

פניות מתאימות יתקבלו בברכה hrs@spni.org.il

 

 

27.5.19

לאגף בכיר ועדה לתכנית מועדפת לדיור (ותמ"ל) שבמנהל התכנון דרוש מילוי מקום*

לעבודה באגף תפעול הוועדות

 • השתתפות בישיבות הוועדה וסיוע בתיפעולן, כתיבת פרוטוקולים וסיכומי ישיבות בנושאי תכנון.
 • סיוע במעקב אחר תכנית העבודה, והכרזות על מתחמים, ריכוז מידע ודוחות בנושאים תכנונים.
 • עבודה מול מערכות מחשוב תומכות  (מערכות מידע גיאוגרפי, מערכת מעקב ובקרה וכו').
 • הכנת מצגות וחומרים במסגרת העבודה השוטפת.
 • ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

* המשרה לשלושה חודשים עם אופציה להארכה

דרישות המשרה

השכלה אקדמית (תואר ראשון/שני): בגיאוגרפיה או באדריכלות או בהנדסה אזרחית
או במדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או תכנון ערים

לחילופין, תעודת הנדסאי אדריכלות או בניין

קורות חיים יש לשלוח למייל: saritbi@iplan.gov.il לידי גב' שרית בנימין 

 

 

26.5.19

לחברת אמאב תנועה ותחבורה בירושלים, דרוש/ה מתכנן/ת תחבורה במשרה מלאה.

תיאור המשרה:

ניתוח ביקושי תחבורה, עבודה עם מודלים ממוחשבים, פיתוח אסטרטגיה תחבורתית, כתיבת דו"חות.

דרישות התפקיד :

תואר בתכנון ערים / תחבורה / גאוגרפיה

הכרות עם תכנות GIS, שליטה טובה בתכנת EXCEL, כתיבה ברמה גבוהה.

עדיפות למועמדים עם ניסיון בתחומי התכנון.

קורות חיים למייל: amav@amav.net

 

13.5.19

ל"רשות התחרות" דרוש/ה גיאוגרף/ית GIS, במילוי מקום

עיסוק במכלול ההיבטים הגיאוגרפים הקשורים בסמכויות הממונה על התחרות לפי חוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, ולפי חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014.

עריכת ניתוחים מרחביים באמצעות תוכנת (GIS -Geographic Information System), בסוגיות שקשורות לעבודת כלכלנים/יות במחלקה הכלכלית ברשות התחרות, ככל שמעורבים בבחינת הסוגיה היבטים של תחרות גיאוגרפית.

ביצוע ניתוחים מרחביים, כולל:

- עיגון נקודות עניין במרחב.

- חישוב מרחקי וזמני נסיעה בין נקודות במרחב על גבי רשת כבישים.

- חישוב אזורי שירות מנקודות עניין.

אחריות על ניתוח התוצאות שהתקבלו מהניתוח המרחבי, כתיבת מסמך סיכום והמלצות.

ביצוע מטלות נוספות שיידרשו על-ידי הממונים.

דרישות סף:

  השכלה:

   תואר אקדמי בגיאוגרפיה, מדעי המחשב או כלכלה.

  ניסיון*:

  לבעלי תואר ראשון: ניסיון מעשי של שנתיים בעבודה עם תוכנת GIS.

  לבעלי תואר שני: ניסיון מעשי של שנה אחת בעבודה עם תוכנת GIS.

  דרישות נוספות רצויות:

  ניסיון מעשי בתכנות בכלים מובנים בתוכנת GIS (לדוגמה python ו- model   builder).

  ניסיון בתוכנת GIS של חברת ESRI.

  ידע בשימוש בכלים Geocode ו- Network Analyst.

  * הערה: ניתן להחשיב ניסיון גם לפני מועד קבלת התואר.

קו"ח ותעודות המעידות על השכלה וניסיון יש לשלוח  לכתובת דוא"ל:

hr@competition.gov.il

 

 

13.5.19

החברה להגנת הטבע

לאגף שימור טבע וסביבה דרוש/ה רכז/ת שמירת טבע לאזור ירושלים
 

התפקיד כולל:

ייצוג בוועדת תכנון מחוזית ירושלים ובוועדות נוספות, בחינת תוכניות תכנון ברמה ארצית, מחוזית ומקומית, שותפות בגיבוש מדיניות, הכנת חוות דעת ומסמכי עמדה, עבודה עם אנשי מקצוע, נבחרי ציבור, אנשי תקשורת, קבוצות מקומיות, ציבור רחב ועוד.

דרישות:

בתפקיד נדרשת
•יכולת ניהול עצמאית תוך השתלבות בעבודת צוות האגף
•יכולת עבודה מול מגוון קהלי יעד
•הבנה תכנונית
•השכלה אקדמאית בנושאי טבע וסביבה או תכנון
•הכרות שטח מצוינת של מחוז ירושלים
•ייצוגיות וכושר ביטוי מעולים בכתב ובע"פ
•ניסיון בהכנה, כתיבה, ועריכה של מסמכי עמדה
•מחויבות גבוהה לנושאים סביבתיים

מגורים בירושלים או בסביבה הקרובה

נכונות לעבודה ארוכת טווח

משרה מלאה

מועד התחלת העבודה : יולי – אוגוסט 2019

פניות מתאימות יתקבלו בברכה

hrs@spni.org.il

 

 

1.5.19

ממלא מקום מפעיל ממ"ג ואוטוקד - אתר אשתאול
.1דרישות התפקיד:
· אחריות להכנת חיתוכים לתוכניות מתאר החופפות לנכסי ייעור. עיבוד החיתוכים, הפקת מידע מתוך
מערכת התכנון. עדכון שכבות ממ"ג שונות. עדכון המערכת מגורמים שונים, הפקת מפות, שרטוטים
וסכמות, סיוע לתיאום תשתיות.
 
·קליטה / עדכון נתונים אלפא נומריים במערכות GISמבוססות ARCGIS
· המרת קבצים בפורמטים: .shp ,DWG
· תשאול, עריכה ויצירת שכבות GIS
· הכנת מסמכים לעיון גורמים מקצועיים והפקתם באיכות גרפית גבוהה.
· הכנת חומר מקצועי הקשור לתמ"א 22
 ·הכנה והפקת דוחות חיוניים לפי דרישה
· מעקב ובקרה של תכניות במערכת פנימית של קק"ל
· הוספת שכבות המידע הארגוניות הזמינות ב ,AGOLוארגון המטהדאטה על כל שכבה, פרסום שירותים
חדשים והגדלת מאגר התוכן הזמין למשתמשים.
· בניית כלים משלימים לממשקים הקיימים כדי להתאימם לצרכים הארגוניים של קק"ל. תמיכה שוטפת
במשתמשים – מתן מענה לשאלות טכניות, צרכים ובקשות.
· ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחית הממונה.
.2 השכלה/ניסיון/קורסים:
· הכרות עם הליכי תכנון וחוק התכנון והבנייה
· ניסיון בעבודות תכנון הכוללות מערכות ממ"ג - יתרון
 ·קורסים: אוטוקד, ARCGIS
 ·כל תוכנה גרפית נוספת - יתרון
· ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע

· שליטה טובה בהפעלת תוכנות AGOL ,ArcgisPro ,(Arcmap) GIS
· יכולת ניתוח, בקיאות בגיליונות אלקטרוניים (אקסל(
· ניסיון בעבודה עם בסיסי נתונים –יתרון
שפות:
עברית: רמה טובה בכתב ובעל-פה
א
נגלית: טובה
דרישות ייחודיות לתפקיד:
הבנת נושאים תכנוניים
ידע בתוכנות AUTOCAD
ArcGIS for Desktop
ArcGIS Pro
ArcGIS Online (AGOL)
ArcGIS Online Apps

מיומנות בקריאת מפות; מיומנות בהפקת מפות; תודעת שירות; מיומנות בתקשורת בינאישית; שליטה באופיס;
עובד אחראי, דייקן

מקום העבודה: אתר אשתאול
יש לשלוח קורות חיים לידי:
AdiNoy@kkl.org.il

 

 

1.5.19

לחברה מובילה בתכנון תנועה ותחבורה ברמת גן, דרוש/ה למשרה מלאה:

מתכנן/ת תחבורה בתחום תכנון תחבורה ציבורית

דרישות התפקיד :

תואר בגאוגרפיה / תכנון ערים / תכנון תחבורה

הכירות עם תכנת GIS, עבודה עם מודלים ממוחשבים

שליטה טובה באופיס ואקסל.

יכולת דיוק וירידה לפרטים

עבודה מעניינת ומאתגרת

תנאים טובים וסביבת עבודה נעימה

קו"ח למייל : AMAV@AMAV.NET

 

17.4.19

הצעת עבודה בבנקים בין-מדינתיים לפיתוח

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מגייס 6 עובדים ישראלים לתפקידים מרתקים בשני בנקים בינלאומיים לפיתוח בהם ישראל חברה- הבנק האירופאי לשיקום ופיתוח (EBRD)  בלונדון ובבנק הבין-אמריקאי לפיתוח (IDB) בוושינגטון די.סי. אם יש לכם תשוקה לעולם הפיתוח, תכנית האנליסטים של משרד האוצר היא ההזדמנות שלכם לעבוד במוסדות יוקרתיים ולצבור ניסיון, ידע וקשרים בעולם המסעיר של בנקים בין-מדינתיים לפיתוח. התכנית מהווה הזדמנות חד פעמית להיות חלק מקבוצה קטנה ואיכותית של עובדים ישראלים שיפתחו את הדלת, ייבאו את הידע הישראלי לתוך הארגונים האלו ואולי אף ייצמחו בתוכם.

בנקים מולטילטרליים לפיתוח (Banks Development Multilateral) הינם מוסדות פיננסיים ייחודיים, העושים שימוש בכלים בנקאיים אך אופן פעולתם שונה מהמקובל בעולם הבנקאות המסורתי. שלא כמו בנקים מסחריים, מטרתם של הבנקים לפיתוח איננה מקסום שורת הרווח בלבד. ייעודם הוא להביא לשגשוג כלכלי במדינות מתפתחות. הבנקים לפיתוח מנהלים קשרים הדוקים עם ממשלות, ארגונים בינלאומיים, קובעי מדיניות וסוכנויות תכנון שונות, במטרה לעודד צמיחה בת-קיימא, כאשר ביצועיהם נמדדים בעיקר במונחי התועלת החברתית שהם מייצרים.

אנו מחפשים מועמדים סקרנים, שאפתניים , בעלי ניסיון בהנעת מהלכים מורכבים, בעלי יכולות אנליטיות וכמותיות גבוהות, חשיבה עסקית, יצירתיות ויוזמה.

לפרטים נוספים אודות התכנית והגשת מועמדות: https://goo.gl/HWqum8

**האמור כתוב בלשון זכר, אך פונה לשני המינים.

 

8.4.19

לגוף ציבורי בירושלים דרוש/ה רכז/ת פרויקטים בתחום התכנון

אחריות לליווי פרויקטים בתחום הסטטוטורי, פיסי ואורבאני משלב הייזום, הליכי התכנון ועד לשלב הביצוע. טיפול בהתקשרויות חוזיות וטיפול במכרזים, ניהול רישום למאגר יועצים, בקרת תקציבית של הפרויקטים ועמידה בלוחות זמנים.

דרישות:

 • תואר ראשון באדריכלות/תכנון ערים/הנדסה. תואר שני –יתרון.
 • ניסיון של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים בתחום התכנון ו/או הביצוע, לרבות הובלת צוותי עובדים וטיפול בהתקשרויות חוזיות.
 • ניסיון בעבודה מול מגזר ציבורי וניהול קשר מול גורמים ממשלתיים ועירוניים.
 • ידע והתמצאות בחוק התכנון והבנייה
 • ידע וניסיון בתוכנת GIS, קריאת תוכניות בניין עיר- יתרון
 • הכרות עם ירושלים והמערכת המוניציפאלית – יתרון משמעותי
 • יכולת עבודה עצמאית והנעה של תהליכים מרובי ממשקים.

**המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד **
מובהר כי מדובר בנותן שירותים עצמאי ולא ישררו יחסי עובד-מעביד

מועד אחרון להגשת מועמדות: ­­­­­­­­­­­­­­­11/04/2019

דוא"ל למשלוח קו"ח: customer@goldman-hr.co.il

 

7.4.19

מכרז מס  301/2019
למתן שירותי יעוץ תכנוני במרחב מרכז / תל-אביב

.1רשות מקרקעי ישראל (להלן: הרשות) מזמינה בזה הצעות למכרז הנ"ל.
את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי: .www.mr.gov.il
.2
לוח הזמנים של המכרז
מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה 28.04.19
מועד אחרון למענה על שאלות ההבהרה 07.05.19
מועד אחרון להגשת הצעות 20.05.19שעה 12:00
תוקף ההצעות 30.09.19
.3תנאי סף להשתתפות במכרז
א. רשאי להשתתף במכרז, מציע העונה על כל הדרישות הבאות:
,1
יחיד עוסק מורשה, או תאגיד, שעיסוקו בתחום השירותים הנדרשים במכרז זה.
,2
ברשות המציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-.1976
,3היועץ אינו נותן שירותי ייעוץ לרשות מקרקעי ישראל בתחום התכנון, במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.
ב. היועץ יהיה מתכנן העומד בדרישות באחת מהחלופות הבאות:
,1

א. בעל תואר ראשון בגיאוגרפיה או באדריכלות, או תואר שני עם התמחות בתכנון ערים על הגדרותיה השונות ממוסד מוכר
להשכלה גבוהה לפי חוק.
ב. בעל ניסיון מקצועי מעל 5שנים בתחום התכנון העירוני והאיזורי.
ג. ניסיון כמרכז צוות.
,2

א. הנדסאי אדריכלות.
ב. בעל ניסיון מקצועי מעל 10שנים בתחום התכנון העירוני והאיזורי.
ג. ניסיון כמרכז צוות.
.4
שירותי התכנון
א. ניהול מעקב וקידום תכניות מפורטות ומתאריות, סקרים ועבודות תכנון אחרות, היזומות ע"י רמ"י, וכן מתן הנחיות מקצועיות
ותכנוניות עבורן, לצוותי התכנון.
ב. סיוע בקידום התכניות בהליכים הסטטוטוריים מול מוסדות התכנון, וכן טיפול בהסרת חסמי תכנון.
ג. קידום והפעלה של יוזמות תכנון חדשות.
ד. השתתפות בישיבות ודיוני סטטוס של ועדות וצוותי מעקב והיגוי, וועדות סטטוטוריות לפי הצורך, וניהול מעקב ביצוע של
ההחלטות והמטלות הנגזרות מהן.
ה. עבודה מול יחידות הרשות השונות ומול גורמי חוץ, לרבות חברות מתכננות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה.
ו. בדיקה ואישור ביצוע אבני דרך, חשבונות ואישורים לפרוייקטים השונים, וכן עדכון נתוני התכנון במערכות רמ"י.
ז. ריכוז חוו"ד משפטיות לתכניות, הנדרשות ע"י ועדות התכנון, וכן חוות דעת ובדיקות בנושאים קנייניים הנדרשים מול יחידות
המרחב השונות.
ח. שירותים נוספים הנדרשים לייזום, לקידום ולמעקב תכניות לפי דרישות האחראי.
.5
מציע שהוא יחיד יבצע את השירותים באופן אישי. מציע שהוא תאגיד נדרש להציג יועץ, אשר יהיה נותן השירותים מטעם המציע,
אם יזכה במכרז (מבצע השירותים, בין יחיד המבצע בעצמו ובין אם מטעם המציע– "היועץ," "נותן השירותים.("
.6
תקופת ההתקשרות תהיה מהיום שייקבע ע"י הרשות ועד ליום .31.12.19  
 הרשות  רשאית להאריך את ההסכם לתקופה או לתקופות
נוספות עד לתקופת התקשרות כוללת של 5שנים.
.7
בכוונת הרשות להתקשר עם שלושה זוכים, כאשר ההיקף הצפוי של ההתקשרות עם כל זוכה, הוא כ- 120שעות בחודש, אך אין
הרשות מתחייבת להיקף כלשהו. הרשות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע את מספר הזוכים במכרז ואת היקף ההתקשרות
עם כל זוכה.
.8
להצעה יש לצרף את כל האישורים והמסמכים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - :1976אישור תקף על ניהול
פנקסי חשבונות ורשומות, תעודת עוסק מורשה תקפה או תדפיס עדכני מרשם החברות אשר הופק אחרי ,01/01/19וכן את יתר
המסמכים הנדרשים במסמכי המכרז.
.9
ניתן לפנות בשאלות הבהרה לכתובת דוא"ל:    michraztichnun@land.gov.il
(יש לציין את מס' המכרז)

 

 

31.3.19

דרושים 3 בודקי/ות תכניות בניין עיר - מכרז חיצוני מס' 20/19 - עיריית רמלה

בהתאם לסמכותי בסעיף 167 בפקודת העיריות ולקבוע בתקנה 3 בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"ם – 1979 אני מכריז בזאת על משרה פנויה כדלקמן: 

תיאור המשרה :  בודק/ת תכניות בניין עיר.

היקף המשרה : 100% *3 עובדים.

כפיפות : מנהלת מחלקת תכנון העיר.

דרוג ודרגה: 38-41  הנדסאים/ חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

תיאור התפקיד:
* בדיקה של תכניות בניין עיר שנערכו והוגשו לוועדה המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו וקידומן בהליכים שנקבעו בהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מנהלת המחלקה.
* בדיקה אל מול תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת, התאמה לקביעות תכנוניות שנקבעו בתכניות המתאר ובתוכניות גבוהות יותר בהירארכיה התכנונית ולמדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה ועוד.
*  מתן הערות בדיקה והנחיות לקידום התכניות, כולל מילוי פרטי התכנית במערכות הממוחשבות-  משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התכנית לגבי שינויים נדרשים לתכנית , הערות תכנוניות ושלמות התכנית. קיום פגישות ע"פ הצורך למתן הסברים לעורך.
* בדיקת המסמכים הדרושים לצורך הגשת תכניות בניין ערים לאישור הוועדות השונות.
* הכנת התכניות לדיון בוועדת משנה מקומית , כתיבת סדר יום ופרוטוקול, והכנת חומרים ותכניות לטיפול הממונה לדיון בוועדות מחוץ לעירייה בהתאם להנחיית הממונה.
* בדיקת שלמות ואיכות התכנית, לרבות כל מסמכיה.
* השתתפות בישיבות בהנדסה, כתיבת פרוטוקולים.
*  טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה והזנת הנתונים הנדרשים למערכות ממוחשבות, לתיק הפיסי וניהול תיק התכנית.
*  סיוע למנהלת המחלקה בכל הקשור לתכנון העיר, גיבוש תכניות והכנתן, קידום תכניות של הועדה ושל הרשות, קביעת פרוגרמות, עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.
*  מתן מידע תכנוני בטלפון / בע"פ בקבלת קהל  לפניות בכל הקשור למידע תכנוני ולתכניות.
*טיפול בבעיות המופנות אליו ע"י הממונה ובכל  נושא שהוגדר ע"י המנהל הישיר.
* מתן עדויות מקצועיות בכתב , מידע ונתונים לצורך טיפול הממונים בוועדות ערר ובבתי משפט.
* בדיקת הכנת והגשת תכניות בנין עיר ומסמכי מדיניות ביוזמת הועדה המקומית.
*  ריכוז ומעקב על פרויקטים ועבודות המתכננים כולל כתיבת דוחות, ריכוז מידע ונתונים.
*  ניהול ארכיב המחלקה.
* ביצוע מטלות בהתאם להוראות המנהל.

דרישות התפקיד:   

השכלה:
תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחום האדריכלות ו/או תכנון ערים ואזורים ו/או גיאוגרפיה.

ניסיון מקצועי:
ניסיון מוכח בתחומי התכנון האורבני עירוני.
הכרה טובה של חוק התכנון והבניה.

**תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי מוכח של שנתיים לפחות בבדיקת תכניות בניין עיר במוסד תכנון, או של שלוש שנים בעריכת תכניות- חובה ו/או לבוגרי קורס בודקי תכניות בוועדות מקומיות ו/או לבעלי ניסיון מוכח במערכות ההנדסיות הרלוונטיות לתפקיד.

כישורים אישיים: עמידה בלחצים, יכולת סדר וארגון ,אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות, הבנה ותפיסה, כושר למידה עצמאית, יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוות, שירות קהל.
*עבודה גם בשעות אחה"צ והערב ע"פ הצורך.

דרישות נוספות: 
ידע בהבנת ובקריאת בקשות להיתר ותכניות בניין עיר וחוק התכנון והבנייה, רצוי ידיעת הרפורמה-תיקון 101.
ידע בהפעלת מחשב ושימוש בתוכנות. ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה בכתב ובע"פ.
עדיפות לבעל/ת ניסיון מוכח בעבודה במוסד תכנוני או מולו.
עדיפות לבעל/ת ידע וניסיון בהפעלת מערכות הנדסיות ממוחשבות ממ"ג (GIS) – ותכנת אוטוקד .

על המועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד  להגיש הצעותיהם/ן בצירוף: קורות חיים (5 עותקים) , תעודת

השכלה  ושאלון אישי למועמד/ת שניתן להורידו  באתר העירוני.www.ramla.muni.il

בכותרת מכרזים > מכרזי משאבי  אנוש עד התאריך  11.4.2019  בשעה 12:00.
לפרטים: טלפון. 9771555/8 –08,את הטפסים יש להגיש ידנית במשרדי משאבי אנוש רחוב שמשון הגיבור 15 רמלה. פניות שתגענה ללא טופס מועמד ותעודות העונות לדרישות המכרז כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בוועדת מכרזים.

***המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.                                                                       מיכאל וידל

                                                                                                                                  ראש העיר
                                                                                                                          "רמלה עיר עולם"          

 

 

27.3.19

לגוף ציבורי בירושלים דרוש/ה רכז/ת פרויקטים בתחום התכנון

 

אחריות לליווי פרויקטים בתחום הסטטוטורי, פיסי ואורבאני משלב הייזום, הליכי התכנון ועד לשלב הביצוע. טיפול בהתקשרויות חוזיות וטיפול במכרזים, ניהול רישום למאגר יועצים, בקרת תקציבית של הפרויקטים ועמידה בלוחות זמנים.

דרישות:

 • תואר ראשון באדריכלות/תכנון ערים/הנדסה. תואר שני –יתרון.
 • ניסיון של שנתיים לפחות בניהול פרויקטים בתחום התכנון ו/או הביצוע, לרבות הובלת צוותי עובדים וטיפול בהתקשרויות חוזיות.
 • ניסיון בעבודה מול מגזר ציבורי וניהול קשר מול גורמים ממשלתיים ועירוניים.
 • ידע והתמצאות בחוק התכנון והבנייה
 • ידע וניסיון בתוכנת GIS, קריאת תוכניות בניין עיר- יתרון
 • הכרות עם ירושלים והמערכת המוניציפאלית – יתרון משמעותי
 • יכולת עבודה עצמאית והנעה של תהליכים מרובי ממשקים.

 

**המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד **
מובהר כי מדובר בנותן שירותים עצמאי ולא ישררו יחסי עובד-מעביד

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: ­­­­­­­­­­­­­­­10/04/2019

דוא"ל למשלוח קו"ח: customer@goldman-hr.co.il

 

 

25.3.19

למינהל נווה יעקב דרוש/ה מתכנן/ת אורבני/ת-קהילתי/ת

אחוז משרה: 50% 

תיאור התפקיד: 

- גיבוש תכניות עבודה על בסיס צרכי השכונה, מעקב וליווי הליכי תכנון ואישור תכניות.

- תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה.

- יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה. 

-  ריכוז הועדה הפיזית במינהל ועריכת כנסי שיתוף ציבור בנושאים שונים. 

- השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים. 

 

כישורים נדרשים: 

- תואר אקדמי ראשון באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים. 

- רצוי ניסיון קודם. 

- גישה קהילתית-חברתית ויכולת עבודה בצוות. 

- ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

- עבודה בשעות לא שגרתיות, 

- יכולת ניידות. 

 

נא לשלוח קורות חיים והמלצות בציון שם המשרה למייל 

Neveyak@matnasim.org.il

רק פניות מתאימות תיעננה

 

 

18.3.19

דרוש סטודנט ל"מירון כהן | דודי טולקובסקי אדריכלים ומתכנני ערים"

למשרד אדריכלים בירושלים דרוש סטודנט/ית לתואר שני בגיאוגרפיה /תכנון ערים, בעלי

הבנה ויכולת בתכנון עירוני, לעזרה באיסוף חומרים תכנוניים לאזורים במזרח העיר. העבודה כוללת

איסוף ומיפוי נתונים סטטוטוריים כגון תבע"ות, הפקעות, איתור חריגות בנין והיתרים באזור

הפרוייקט, מיפוי מבני חנוך קיימים ועתידיים, תכניות אב, תיאום מול מינהלים קהילתיים וכו'.

העבודה היא עבור הרשויות הנערכות לביצוע שדרוגים במרחב הציבורי בעיר המזרחית ובמיוחד

במערכת התחבורה.

על המועמד/ת להיות בקיא במערכות המידע הרלוונטיות עם יכולת עבודה הצוות מתכננים שיכלול

מודדים, מהנדסי תשתיות, מתאם קהילתי.

עבודה לפי שעות.

משך העבודה יהיה כ-  4 חודשים (עד לחודש אוגוסט) .

נא לשלוח קורות חיים.

לפרטים נוספים ניתן לכתוב אלינו או לפנות טלפונית:

אדריכל מירון כהן

אדריכל דודי טולקובסקי

 פקס: 1532-9663605 טל': 02-9663600

מירון כהן, נייד: 054-4645762

מייל: OFFICE@CT-ARCH.CO.IL  

94182 , ירושלים7 רחוב שלמה המלך

 

 

17.3.19

דרוש רכז תכנון:

למועצה אזורית גוש עציון דרוש רכז תכנון למשרה חלקית. 

התפקיד כולל-ליווי וקידום תכנון סטטוטרי בתחום המועצה מול גופי תכנון ממשלתיים וצוותי תכנון.

 

מקום העבודה- במועצת גוש עציון, אלון שבות.

לפרטים ושליחת קורות חיים: zohara@gush-etzion.org.il.

 

 

11.3.19

דרוש /ה מתכנן /ת ערים, גאוגרף/ית. לחברה פרטית המספקת שירותי תכנון וייעוץ תכנוני למגזר הממשלתי / הציבורי

 

מיקום המשרה: מושב תימורים  

היקף המשרהמשרה מלאה

זמינות: מיידית

מהות התפקיד: ליווי סטטוטורי של הליכי תכנון מול מוסדות התכנון, בדיקת תכניות, הכנת חוות דעת סטטוטוריות, קידום תכניות מול מוסדות התכנון בכל הרמות, איסוף ועריכת מידע תכנוני סטטוטורי, הכנת סקרים גאוגרפים ונכסיים, מיחשוב תכניות.

 

 

דרישות:
•  תואר ראשון בגיאוגרפיה ו/ או תכנון עירוני.

 • תואר שני בגיאוגרפיה ו/ או תכנון עירוני – יתרון.

•   הכרות עם חוק התכנון והבניה, עם הליכי התכנון,  עם עבודת מוסדות התכנון ברמות השונות

 • בקיאות בתוכנות office
 • יכולת בעבודה תחת לחץ
 • יכולת לעבודה במקביל על מספר פרויקטים
 • יחסי אנוש מעולים, יכולת בעבודת צוות
 • ניסיון בתחום התכנון הסטטוטורי- יתרון
 • נסיון בעבודה בתוכנת ממ"ג arcgis - יתרון

נא לשלוח קורות חיים לדואל: zohar@mkotler.co.il

 

 

 

11.3.19

למנהל התכנון – יחידת סמך משרד האוצר, דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת מוביל/ת תכניות
 36-41מהנדסים באגף מוסדות תכנון ארציים
במנהל התכנון בירושלים,
המשרה הינה למילוי מקום לחופשת לידה לשלושה חודשים עם אפשרות
להארכה
תיאור העיסוק
לווי וקידום תוכניות/היתרים/הרשאות המתקבלים במוסד התכנון בהתאם לחוק
התכנון והבנייה, לנהלים ולהנחיות הממונה.
קידום, תכנון ויזום ע"פ מדיניות מוסד התכנון ובהתאם להנחיות הממונים.
בדיקת תוכניות/היתרים/הרשאות במגוון היבטים לרבות: בחינת התאמתן למדיניות
התכנון המחוזית, הארצית, לתוכניות מתאר כוללניות ולמגוון היבטים נוספים,
ביצוע בקרה ע"פ אמות מידה מקצועיות.
פועל/ת מול מגישי התוכניות/היתרים/הרשאות והוועדה המקומית לצורך קבלת
הבהרות בנוגע לתכנון וכן מתן הנחיות בנוגע לתיקון המסמכים בהתאם להחלטות
שנתקבלו במוסדות התכנון .
קידום התוכנית ע"פ לוח הזמנים הקבוע בחוק, וכן ע"פ תוכנית העבודה.
תיעוד מעקב ובקרה של תהליך הטיפול בתוכניות/היתרים/הרשאות במערכת הממוחשבת
הייעודית .

ייצוג הממונה ומוסד התכנון בפורמים שונים, לרבות בוועדות המקומיות, בוועדות
ערר וערכאות משפטיות ,כל זאת בתאום עם הממונה.
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.
דרישות סף:
השכלה:
הנדסאי: אדריכלות או בניין, לחילופין,
השכלה אקדמית (תואר ראשון/שני:) בגיאוגרפיה או באדריכלות או בהנדסה אזרחית
או במדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או תכנון ערים
רישיונות:
להנדסאים - רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים
לאדריכלים ומהנדסים - רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
דרישות רצויות נוספות:
ידיעה רחבה של חוק התכנון והבניה
יכולת עבודה עצמאית ועבודה בצוות
כושר ביטוי בכתב ובע"פ
ידיעת השפה העברית
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית
הערות:
בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים
רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.
את קורות החיים יש לשלוח בצירוף תעודת השכלה המעידות על עמידה בתנאי הסף למייל:
.18/3/2019

 

7.3.19

 

למנהל התכנון – יחידת סמך במשרד האוצר דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת סטודנט שנא- שנג, לאגף מכוני בקרה במנהל התכנון בירושלים
המשרה בהיקף של עד  100 שעות לחודש

מיקום:  ירושלים

תיאור התפקיד:

סיוע למנהל האגף במעקב ובקרה אחר ביצוע תכנית העבודה של האגף.
סיוע לאנשי האגף בקידום המטלות השוטפות בתהליך התכנון המנוהל על ידם, ובכלל זה ריכוז נתונים וסיוע לוגיסטי.
סיוע במעקב אחר יישום החלטות שהתקבלו בוועדות ובישיבות עבודה.
השתתפות בישיבות, ביצוע תרשומת של מהלך הישיבה והוצאת סיכום.
ביצוע מטלות דומות נוספות בהתאם לדרישת הממונה.

דרישות התפקיד:

השכלה:
סטודנט לתואר ראשון או שני הלומד במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה  (לא כולל סטודנט הלומד לתואר נוסף).

דרישות רצויות נוספות:
ידע ב G.I.S) ARCVIEW) וידע ב POWER POINT

פרטים להגשת קורות חיים:

את קורות החיים יש לשלוח בצירוף אישור לימודים למייל: anata@iplan.gov.il לידי ענת אלבס  עד לתאריך 14/3/2019.
רק פניות מתאימות תענינה.

 

 

6.3.19

דרוש/ה סטודנט/ית לעבוד באגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה במטה הארצי של המשרד להגנת הסביבה בירושלים.

עיקר התפקיד הינו ריכוז פרויקטים בתחום התכנון. תחילת העבודה – מיידית.

העבודה היא מעניינת, מאתגרת ודורשת רמת תקשורת גבוהה בכתב ובעל פה יחד עם היכולת לרכז ולקדם פרויקט רב משימתי בזמן קצוב . בנוסף, התפקיד דורש עבודה מאורגנת ומסודרת עם היכולת לעבוד באופן עצמאי.  רצוי היכרות עם תחום התכנון בישראל.

פרטי המשרה והוראות הגשה בקישור להלן:

http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/Jobs2015/Pages/2019/student_env_planning.aspx#GovXParagraphTitle1

 

6.3.19

למינהל נווה יעקב דרוש/ה מתכנן/ת אורבני/ת-קהילתי/ת

אחוז משרה: 50% 

תיאור התפקיד

- גיבוש תכניות עבודה על בסיס צרכי השכונה, מעקב וליווי הליכי תכנון ואישור תכניות.

- תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה.

- יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה

ריכוז הועדה הפיזית במינהל ועריכת כנסי שיתוף ציבור בנושאים שונים

- השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים

 

כישורים נדרשים: 

- תואר אקדמי ראשון באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים

- רצוי ניסיון קודם

- גישה קהילתית-חברתית ויכולת עבודה בצוות

- ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת

- עבודה בשעות לא שגרתיות

- יכולת ניידות

 

נא לשלוח קורות חיים והמלצות בציון שם המשרה למייל 

Neveyak@matnasim.org.il

רק פניות מתאימות תיעננה

 

 

 

4.3.19

דרוש/ה איש/אשת GIS לחברת סיסטמטיקס ברמת החייל

אנחנו מחפשים אנשים בעלי יכולת טכנית גבוהה וניסיון אקדמי ו/או מעשי בתחומי ה- GIS.

אנחנו מציעים תפקיד הכולל התמודדות עם אתגרים מקצועיים וטכנולוגיים, לימוד ויישום טכנולוגיות חדשות ומתקדמות וכן השתלבות בחברה משפחתית,

מובילה ויציבה הפועלת בשוק בישראל.

לתמיכה טכנית בלקוחות ממגוון תעשיות, בהפעלת תוכנה בתחום GIS של חברת Esri החברה המובילה בתחום בעולם.התמודדות עם אתגרים מקצועיים וטכניים,

לימוד ויישום טכנולוגיות חדשות ומתקדמות.

המתאימים לנו הם בעלי:

תואר ראשון או שני בגיאוגרפיה /גיאודזיה או ידע מקביל.

יכולת טכנית גבוהה וניסיון בשימוש במערכות ממוחשבות.

ניסיון בעבודה עם כלי ה GIS של חברת ESRI – יתרון.

קורות חיים נא לשלוח אל jobs@systematics.co.il

 

 

28.2.19

לחברה לתכנון תנועה ותחבורה בירושלים דרוש/ה מתכנן/נת תחבורה במשרה מלאה

תיאור המשרה:

ניתוח ביקושי תחבורה, עבודה עם מודלים ממוחשבים, אסטרטגיה תחבורתית, כתיבת דו"חות.

דרישות התפקיד :

תואר בתכנון ערים / תחבורה / גאוגרפיה

הכרות עם תכנת GIS, שליטה טובה מאד בתכנת EXCEL, כתיבה ברמה גבוהה.

עדיפות למועמדים עם ניסיון בתחומי התכנון.

קו"ח למיילAMAV@AMAV.NET 

 

21.2.19

 

דרוש/ה סטודנט/ית לעבודה משרדית ועבודת שטח ביחידה הארצית לאכיפה במשרד האוצר

היחידה הארצית לאכיפת דיני התכנון והבנייה אחראית על המאבק בעבריינות בניה בכל רחבי הארץ. היחידה מבצעת פעילות אכיפה בשטח ונעזרת לשם כך ברשויות המקומיות.

אגף הרגולציה של היחידה הארצית לאכיפה מופקד על תיאום והכוונה של פעילויות אכיפת תכנון ובנייה ברשויות המקומיות בישראל. הסטודנט שיבחר לעבוד איתנו יתלווה למפגשים עם בעלי תפקידים בוועדות המקומיות לתו"ב בשלטון המקומי; ישתתף בבניית מערכי הדרכה והסמכה למפקחים ומנהלי מחלקות פיקוח על הבנייה; יעזור לנו בשמירה על קשר עם הרשויות ויבצע תפקידים שונים במסגרת קידום פרויקטים מגוונים בתחום.

יתרון יינתן לבעלי ידע וניסיון בתחומי התכנון והבנייה.

מסגרת: 120 שעות חודשיות

מיקום: רח' בית הדפוס, גבעת שאול, ירושלים.

כל המעוניין מוזמן לפנות לאהוד עמיחי-

טל. 050-6226105 או ehudam@iachifa.gov.il

 

 

17.2.19

מכרז חיצוני מס' 04/19 בודק/ת תכניות בניין עיר

בהתאם לסמכותי בסעיף 167 בפקודת העיריות ולקבוע בתקנה 3 בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש"ם – 1979 אני מכריז בזאת על משרה פנויה כדלקמן: 

תיאור המשרה :  בודק/ת תכניות בניין עיר.
המשרה : 100%
כפיפות : מנהלת מחלקת תכנון העיר.
דרוג ודרגה: 38-41  הנדסאים/ חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

תיאור התפקיד:
* בדיקה של תכניות בניין עיר שנערכו והוגשו לוועדה המקומית בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו וקידומן בהליכים שנקבעו בהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מנהלת המחלקה.

* בדיקה אל מול תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת, התאמה לקביעות תכנוניות שנקבעו בתכניות המתאר ובתוכניות גבוהות יותר בהירארכיה התכנונית ולמדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה ,החברה, התשתיות, צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ותקציבי הרשות, העיצוב העירוני ועל מערך שימושי הקרקע בסביבתה ועוד.

*  מתן הערות בדיקה והנחיות לקידום התכניות, כולל מילוי פרטי התכנית במערכות הממוחשבות-  משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התכנית לגבי שינויים נדרשים לתכנית , הערות תכנוניות ושלמות התכנית. קיום פגישות ע"פ הצורך למתן הסברים לעורך.

* בדיקת המסמכים הדרושים לצורך הגשת תכניות בניין ערים לאישור הוועדות השונות.
* הכנת התכניות לדיון בוועדת משנה מקומית , כתיבת סדר יום ופרוטוקול, והכנת חומרים ותכניות לטיפול הממונה לדיון בוועדות מחוץ לעירייה בהתאם להנחיית הממונה.

* בדיקת שלמות ואיכות התכנית, לרבות כל מסמכיה.

* השתתפות בישיבות בהנדסה, כתיבת פרוטוקולים.

*  טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה והזנת הנתונים הנדרשים למערכות ממוחשבות, לתיק הפיסי וניהול תיק התכנית.

*  סיוע למנהלת המחלקה בכל הקשור לתכנון העיר, גיבוש תכניות והכנתן, קידום תכניות של הועדה ושל הרשות, קביעת פרוגרמות, עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.

*  מתן מידע תכנוני בטלפון / בע"פ בקבלת קהל  לפניות בכל הקשור למידע תכנוני ולתכניות.

*טיפול בבעיות המופנות אליו ע"י הממונה ובכל  נושא שהוגדר ע"י המנהל הישיר.

* מתן עדויות מקצועיות בכתב , מידע ונתונים לצורך טיפול הממונים בוועדות ערר ובבתי משפט.

* בדיקת הכנת והגשת תכניות בנין עיר ומסמכי מדיניות ביוזמת הועדה המקומית.

*  ריכוז ומעקב על פרויקטים ועבודות המתכננים כולל כתיבת דוחות, ריכוז מידע ונתונים.

*  ניהול ארכיב המחלקה.

* ביצוע מטלות בהתאם להוראות המנהל.

דרישות התפקיד:   
השכלה: תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחום האדריכלות ו/או תכנון ערים ואזורים ו/או גיאוגרפיה.
ניסיון מקצועי:
ניסיון מוכח בתחומי התכנון האורבני עירוני.
הכרה טובה של חוק התכנון והבניה.
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון מקצועי מוכח של שנתיים לפחות בבדיקת תכניות בניין עיר במוסד תכנון, או של שלוש שנים בעריכת תכניות- חובה ו/או לבוגרי קורס בודקי תכניות בוועדות מקומיות ו/או לבעלי ניסיון מוכח במערכות ההנדסיות הרלוונטיות לתפקיד.
כישורים אישיים: עמידה בלחצים, יכולת סדר וארגון ,אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות, הבנה ותפיסה, כושר למידה עצמאית, יחסי אנוש מעולים, יכולת עבודה בצוות, שירות קהל.
עבודה גם בשעות אחה"צ והערב ע"פ הצורך.
דרישות נוספות: 
ידע בהבנת ובקריאת בקשות להיתר ותכניות בניין עיר וחוק התכנון והבנייה, רצוי ידיעת הרפורמה-תיקון 101.
ידע בהפעלת מחשב ושימוש בתוכנות. ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה בכתב ובע"פ.
עדיפות לבעל/ת ניסיון מוכח בעבודה במוסד תכנוני או מולו.
עדיפות לבעל/ת ידע וניסיון בהפעלת מערכות הנדסיות ממוחשבות ממ"ג (GIS) – ותכנת אוטוקד .

על המועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד  להגיש הצעותיהם/ן בצירוף: קורות חיים (5 עותקים) , תעודת

השכלה  ושאלון אישי למועמד/ת שניתן להורידו  באתר העירוני.www.ramla.muni.il

בכותרת מכרזים > מכרזי משאבי  אנוש עד התאריך     21.02.2019                   בשעה 12:00

לפרטים: טלפון. 9771555/8 –08,

את הטפסים יש להגיש ידנית במשרדי משאבי אנוש רחוב שמשון הגיבור 15 רמלה.

פניות שתגענה ללא טופס מועמד ותעודות העונות לדרישות המכרז כאמור לעיל, לא תובאנה לדיון בוועדת מכרזים.

***המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

                                                                                                                                   מיכאל וידל

                                                                                                                                  ראש העירייה

 

 

14.2.19

למשרד קטן עם פרויקטים מעניינים דרוש/ה סטודנט/ית לתכנון עירוני

לסיוע בניהול וקידום תכנון סטאטוטורי, הכולל: תיאום עבודת צוות מקצועי רב תחומי, עריכת מצגות וסיכומי ישיבות, בקרה ומעקב לו"ז.

דרישות התפקיד: השכלה בתחומי התכנון, יכולת ארגונית ואינטגרטיבית, יוזמה ויכולת למידה, כושר הבעה בע"פ ובכתב.

מקום עבודה: אזור ירושלים

היקף המשרה ותנאי העבודה  גמישים.

 

מעוניין/ת?

שלח/י קו"ח לדבי חוברס במייל  dchowers@gmail.com

 

 

11.2.19

 

לאגף למדיניות ותכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים דרוש/ה סטודנט/ית!

ירושלים מעניינת אתכם? רוצים להשפיע על מדיניות העירייה בתחומי החיים השונים?

לאגף למדיניות ולתכנון אסטרטגי בעיריית ירושלים דרוש/ה סטודנט/ית (שנה ב' ומעלה) למשרת סטודנט

(עד   120שעות חודשיות). יתרון לנוכחות של  3 ימים בשבוע ולאופק לימודים של שנתיים.

האגף מסייע לקברניטי העיר לגבש את האסטרטגיה העירונית ולתרגמה לחזון ודגשים. לשם כך האגף פועל לשיפור תהליכי קבלת ההחלטות בעירייה ולבססם על נתונים אובייקטיביים, מדדי תוצאה וכמובן הלימתם לחזון ודגשי ראש העיר.

דרישות:

א. יכולת עבודה כחלק מצוות, אחריות ומוטיבציה גבוהה.

ב. יכולות אנליטיות גבוהות לשם ניתוח ועיבוד נתונים ומידע ממקורות שונים.

ג. בהיבט הטכני – נדרש מיומנות גבוהה באקסל (לדוגמא:   pivot), יתרון לידע ומיומנות בשימוש בתוכנות סטטיסטיות  (כגון: R, SPSS, STATA)  או ידע בתוכנות  BI(כגון:Tableau ,(power bi

אם אתם מעוניינים בעבודה מרתקת באווירה נעימה, ומעניין אתכם לעסוק בתהליכי רוחב אסטרטגיים המשפיעים על הנעשה בעיר ירושלים - אנא שילחו קו"ח ל- kspolina@jerusalem.muni.il

לשאלות נוספות – .02-6297948

תחילת עבודה – בחודש מרץ.

רק פניות מתאימות תעננה

 

11.2.19

המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל מעוניינת לגייס עובד/ת למילוי מקום לתקופה מוקצבת.

דרוש/ה רכז/ת תכנון עם ידע מוקדם בתחום השימור והתכנון ומוכנות לעבודה דינמית ומלמדת.

התפקיד הינו במסגרת מחוז תל אביב: עוזר/ת למנהלת מחוז ת"א.

מאפייני התפקיד:

 1. ריכוז העבודה הסטטוטורית הנדרשת במחוז:
 • מעבר על תכניות מתאר מקומיות ומחוזיות ועל בקשות להיתרים, על מנת לבחון את הממשק עם נושאי השימור ו/או פגיעה אפשרית באתרים לשימור.
 • כתיבת התנגדויות/עררים/עתירות והכנה לקראת הדיונים עצמם.
 • קידום חשיבת תכנונית רעיונית חלופית לאתרי שימור במסגרת תהליכי תכנון ברמות השונות
 1. ליווי ועדות שימור מקומיות: מעבר על נושאי הישיבה והכנת חומר רקע מבעוד מועד והשתתפות בישיבות הכנה ובדיוני הועדה עצמה.
 2. ליווי צוותים מקצועיים ורשויות מקומיות בתהליך הכנת תכניות שימור, בין אם כוללניות לעיר ובין אם לאתר ספציפי.
 3. השתתפות בדיונים ברשויות התכנון והחוק.
 4. כתיבת מסמכים רשמיים לרשויות מקומיות ומחוזיות, דו"חות פנימיים וידיעות לעיתוני המועצה.
 5. מעבר על תיקי תיעוד ואיסוף חומרים היסטוריים במידת הצורך.
 6. ארגון מפגשי הועדות הציבוריות של מחוז ת"א ועבודה מול נאמני הציבור.
 7. שותפות בהפקת אירועים במחוז, כגון כנסים, סיורים וכו'.
 8. הכנת מצגות לצרכים שונים, כגון הרצאות בכנסים, דיונים, מפגשי ועדות וכו'
 9. אדמיניסטרציה משרדית.

 

דרישות התפקיד:

 • השכלה אקדמאית בתחומים המשיקים לתפקיד: תכנון ערים/גאוגרפיה/אדריכלות/שימור.
 • ידע והתנסות מוקדמת בתחום השימור.
 • ניסיון מוכח בתוכנות אופיס ונסיון בתכנות תכנוניות, בפרט GIS וסקצ'אפ.
 • ידע והיכרות עם עולם המדיה והרשתות החברתיות
 • יכולת הבעה בכתב ובע"פ, גמישות מחשבתית ויכולת עבודה בצוות ובמצבי לחץ.

 

תחילת עבודה: מיידי.

מקום העבודה:  בית ספר החקלאי מקווה ישראל/פגישות וסיורים ברחבי מחוז ת"א.

היקף המשרה:  מלאה.

המעוניינים, נא לשלוח קורות חיים לכתובת דוא"ל  tuchler@shimur.org.il

 

 

3.1.19

פז כלכלה והנדסה חברה מובילה בתחום ייעוץ נדל"ן דרוש/ה
מתכנן/ת ערים

תיאור התפקיד:
עבודה מול רשויות התכנון, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ויזמים פרטיים.
עריכת סקרי היתכנות מחקרים וחוות דעת תכנוניות.
ליווי פרויקטים, תכניות והסכמים בתחומי התכנון והפיתוח ברמה הלאומית והמקומית.
עבודה בצוותים מולטי - דיספלינרים בשילוב שמאים, כלכלנים ומהנדסים.
דרישות תפקיד:
ניסיון של עד שנתיים בתחום - יתרון
בוגר/ת תואר שני בתכנון ערים ואזורים / גאוגרפיה / מקרקעין
ידע בניתוח תכניות מתאר ובתוכניות מפורטות.
יכולת כתיבה ועריכה של מסמכים ומצגות ברמה גבוהה
יכולת למידה עצמאית, עמידה בתנאי לחץ ויצירתיות
שליטה טובה בשפה האנגלית
שליטה ביישומי אופיס לרבות PP , excel
שליטה בתוכנת GIS
העבודה במשרה מלאה
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד

קו"ניתן לשלוח ל:
ayala@pazgroup.co.il

 

2.1.19

למינהל נווה יעקב דרוש/ה מתכנן/ת אורבני/ת-קהילתי/ת

אחוז משרה: 50%
תיאור התפקיד:
- גיבוש תכניות עבודה על בסיס צרכי השכונה, מעקב וליווי הליכי תכנון ואישור תכניות.
- תאום בין כל הגורמים הנוגעים לתכנון ולפיתוח הפיזי בשכונה.
- יעוץ, דיווח והסברה שוטפים לתושבי השכונה.
-  ריכוז הועדה הפיזית במינהל ועריכת כנסי שיתוף ציבור בנושאים שונים.
- השתתפות קבועה בפורום המתכננים של עיריית ירושלים והמינהלים הקהילתיים.

כישורים נדרשים:
- תואר אקדמי ראשון באדריכלות, או תואר שני בגיאוגרפיה/ תכנון ערים.
- רצוי ניסיון קודם.
- גישה קהילתית-חברתית ויכולת עבודה בצוות.
- ידע ויכולת עבודה בסביבה ממוחשבת
- עבודה בשעות לא שגרתיות,
- יכולת ניידות.

נא לשלוח קורות חיים והמלצות בציון שם המשרה למייל
Neveyak@matnasim.org.il
רק פניות מתאימות תיעננה