Recent Publications

סמינר מכוני - ח"כ רחל עזריה

ד', 21/11/2018 - 10:30 עד 12:00

הסמינר השנתי של המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מרכז סדרת הרצאות של אנשי מקצוע החולקים מנקודות מבטם וניסיונם. השנה יתמקד הסמינר בנושא תכנון התחדשות עירונית. הסמינר יציע במה לדיון פתוח בין סטודנטים, אורחים ומרצים במהלך הסמינרים ובבלוג שילווה את הקורס ויפתח את הדיון הציבורי בנושא.

ח"כ רחל עזריה, יו"ר ועדת הרפורמות, מפלגת 'כולנו'

סמינר מכוני - עמית פוני ונועה אפיק-ריבוש

ד', 19/12/2018 - 10:30 עד 12:00

הסמינר השנתי של המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מרכז סדרת הרצאות של אנשי מקצוע החולקים מנקודות מבטם וניסיונם. השנה יתמקד הסמינר בנושא תכנון התחדשות עירונית. הסמינר יציע במה לדיון פתוח בין סטודנטים, אורחים ומרצים במהלך הסמינרים ובבלוג שילווה את הקורס ויפתח את הדיון הציבורי בנושא.

עמית פוני ונועה אפיק-ריבוש, המנהלת להתחדשות עירונית, חברת מוריה, עיריית ירושלים

סמינר מכוני - דניאלה פז-ארז

ד', 02/01/2019 - 10:30 עד 12:00

הסמינר השנתי של המכון ללימודים עירוניים ואזוריים מרכז סדרת הרצאות של אנשי מקצוע החולקים מנקודות מבטם וניסיונם. השנה יתמקד הסמינר בנושא תכנון התחדשות עירונית. הסמינר יציע במה לדיון פתוח בין סטודנטים, אורחים ומרצים במהלך הסמינרים ובבלוג שילווה את הקורס ויפתח את הדיון הציבורי בנושא.

דניאלה פז-ארז, בעלים ומנכ"לית, פז כלכלה והנדסה

פרסומים

2005
דוח מחקר: מערב ירושלים
שחר פרופ' אריה, לנקין אדר' לינור, הורן רון, זיו ענת, ספירו הגר. דוח מחקר: מערב ירושלים. 2005.PDF icon דוח מערב ירושלים בPDF icon דוח מערב ירושלים א
פיתוח גלובאלי בעיר מקומית: השפעות מקומיות ואזוריות של פארק התעשייה החדש בקרית-גת
שחר פרופ' אריה, גרדוס יהודה, קרקובר שאול, רזין ערן, פלזנשטיין דניאל. פיתוח גלובאלי בעיר מקומית: השפעות מקומיות ואזוריות של פארק התעשייה החדש בקרית-גת.; 2005.PDF icon פיתוח גלובאלי בעיר מקומית
1976
ירושלים 1967-1975: סקירה חברתית - כלכלית
קמחי ישראל, היימן בנימין, גבריאל קלוד. ירושלים 1967-1975: סקירה חברתית - כלכלית.; 1976.PDF icon סקירה חברתית-כלכלית