סגירת תואר

בשנה האחרונה לתואר מומלץ לכל תלמידי המכון להגיע למזכירות המכון ולמזכירות חוג המוסמך לפני תום תקופת השינויים במערכת ולוודא שהנכם עומדים בכל הדרישות לסיום התואר.

 

תלמידי ההתמחויות בתכנון עירוני ואזורי ובלימודים עירוניים ואזוריים*:

טרם סגירת התואר בחוג הראשי של המוסמך יש לגשת למזכירות המכון ולקבל אישור על סיום ההתמחות. המזכירות תעביר הודעה למזכירות החוג הראשי ולמזכירות הפקולטה על סיום ההתמחות של הסטודנט/ית. חשוב לבצע שלב זה לפני סגירת תואר המוסמך במזכירות החוג הראשי על מנת שההתמחות תצויין בתעודת המוסמך.

לאחר מכן יש לגשת למזכירות החוג הראשי ולסגור את תואר המוסמך הכולל את ההתמחות.

 

תלמידי המוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי:

פרטים אודות סגירת התואר יובהרו בהמשך.

 

______________________________

*כל הסטודנטים שהתחילו את לימודיהם במכון לפני שנת תשע"ז הינם תלמידי התמחות. החל משנת תשע"ו קיימת אפשרות להיות תלמיד התמחות בתואר מוסמך שאינו גאוגרפיה או תלמיד מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי.