קורסים במסלולי ההתמחויות

לימודי חובה:
סה"כ 6 קורסים

 49807 

 מבוא לדיני תכנון ובנייה

 2    נ"ז 

 49841

 תאוריות בתכנון

 2    נ"ז

 49854

 סמינר מכוני (נושא שונה כל שנה)                           

 1    נ"ז

 

לבחירה אחד משני הקורסים הבאים (קורס עודף יכול להחשב כקורס בחירה):

 49804 

 מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                            

 2    נ"ז 

 49812

 תכנון – הלכה למעשה

 2    נ"ז

 

לבחירה שניים מחמישה האולפנים (סדנאות) הבאים:

 40811 

 אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית

 4    נ"ז 

 49821

 אולפן בהכנת תוכניות מתאר עירוניות כוללניות               

 2    נ"ז

 49822

 אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר

 2    נ"ז

 49883

 אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים

 2    נ"ז

 49897

 אולפן בתכנון יזמי ומדיניות ציבורית

 2    נ"ז

 

לימודי בחירה:
התמחות בתכנון עירוני ואזורי: 4 קורסים + כתיבת עבודה סמינריונית

 

40422 

גישות למדיניות סביבתית במרחב

2

נ"ז

40650

עיר וחברה

2

נ"ז

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

נ"ז

40698

סיור לימודי ברומא

4

נ"ז

40704

מדיניות דיור והתחדשות עירונית

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

40731

שימור עירוני

2

נ"ז

40831

תמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית בישראל

2.5

נ"ז

40858

צדק מרחבי ועירוניות

2

נ"ז

40860

אולפן בתכנון סביבתי

3

נ"ז

40870

תכנון מטרופוליני

2

נ"ז

40908

פוליטיקה עירונית ודמוקרטיה מקומית

2.5

נ"ז

40953

שלטון מקומי ופיתוח עירוני

2

נ"ז

40957

ניתוח עירוני ואזורי – יישומי GIS

3

נ"ז

40971

עיצוב המרחב בישראל 

2

נ"ז

49800

 GIS בשירות התכנון

2

נ"ז

49801

יישומי AUTOCAD MAP 3D לתכנון עירוני

2

נ"ז

49816

מעמד השימור בזירת התכנון – היבטים מעשיים

2

נ"ז

49817

פרוגרמות ומדיניות קרקעית בישראל

2

נ"ז

40830

ערים חכמות - מתאוריה למעשה

2

נ"ז

49838

תכנון בישובים הערביים

2

נ"ז

40710

מבוא לביג דאטה (Big Data) גיאו-מרחביים

3

נ"ז

49863

תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

2

נ"ז

49873

עקרונות בעיצוב עירוני

2

נ"ז

40233

התנועה הסביבתית בישראל: היבטים חברתיים ופוליטיים

2

נ"ז

40717

סיור גאוגרפי עירוני לברלין

4

נ"ז

40896

שלטון מקומי ואתגרי הפיתוח הכלכלי העירוני בגרמניה וישראל (דגש על ברלין וירושלים)

2

נ"ז

49863

תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

2

נ"ז

40904

בטיחות בדרכים - חשיבה "מחוץ לקופסא"

2

נ"ז

40915

סוגיות בתכנון ערי ידע

2

נ"ז

 

 

 

מקבץ קורסי בחירה בתחום התחבורה

40944

תכנון תחבורה ומודלים

2

נ"ז

49824

מבוא לכלכלת תחבורה

2

נ"ז

49825

מבוא להנדסת תחבורה

2

נ"ז

40947

תכנון תחבורה ציבורית

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

49827

מודלים וממ"ג בתכנון תחבורה

2

נ"ז

 

 

 

במסגרת לימודי הבחירה מוצע לתלמידים מקבץ הכולל מגוון רחב של קורסים בתחום תכנון התחבורה. מלגות יינתנו למי שייקח מספר מינימלי של קורסים במקבץ ויסיימם בציונים הגבוהים ביותר (פרטים יימסרו בתחילת שנת הלימודים).