קורסים במסלולי ההתמחויות

לימודי חובה:
סה"כ 6 קורסים

 49807 

 מבוא לדיני תכנון ובנייה

 2    נ"ז 

 49841

 תאוריות בתכנון

 2    נ"ז

 49854

 סמינר מכוני (נושא שונה כל שנה)                           

 1    נ"ז

 

לבחירה אחד משני הקורסים הבאים (קורס עודף יכול להחשב כקורס בחירה):

 49804 

 מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                            

 2    נ"ז 

 49812

 תכנון – הלכה למעשה

 2    נ"ז

 

לבחירה שניים מהאולפנים (סדנאות) הבאים:

 40811 

 אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית

 4    נ"ז 

 49822

 אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר

 2    נ"ז

 49883

 אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים

 2    נ"ז

 49897

 אולפן בתכנון יזמי ומדיניות ציבורית

 2    נ"ז

 

לימודי בחירה:
התמחות בתכנון עירוני ואזורי: 4 קורסים + כתיבת עבודה סמינריונית

 

40422 

גישות למדיניות סביבתית במרחב

2

נ"ז

40650

עיר וחברה

2

נ"ז

40652

תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

2

נ"ז

40698

סיור לימודי ברומא

4

נ"ז

40750

סיור לברצלונה וקטלוניה

4

נ"ז

40704

מדיניות דיור והתחדשות עירונית

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

40710

מבוא לביג דאטה

3

נ"ז

40769

קליניקה אורבנית – התמחות מעשית בתכנון חברתי

2

נ"ז

40831

תמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית בישראל

2.5

נ"ז

40858

צדק מרחבי ועירוניות

2

נ"ז

40860

אולפן בתכנון סביבתי

3

נ"ז

40870

תכנון מטרופוליני

2

נ"ז

40908

פוליטיקה עירונית ודמוקרטיה מקומית

2.5

נ"ז

40915

תכנון עירוני למשיכת כלכלת ידע

2

נ"ז

40939

פוליטיקה של התכנון

2

נ"ז

40957

ניתוח עירוני ואזורי – יישומי GIS

3

נ"ז

40971

עיצוב המרחב בישראל 

2

נ"ז

49800

 GIS בשירות התכנון

2

נ"ז

49801

יישומי AUTOCAD MAP 3D לתכנון עירוני

2

נ"ז

49816

מעמד השימור בזירת התכנון – היבטים מעשיים

2

נ"ז

49817

פרוגרמות ומדיניות קרקעית בישראל

2

נ"ז

49838

תכנון בישובים הערביים

2

נ"ז

49873

עקרונות בעיצוב עירוני

2

נ"ז

54887

אזורים באירופה וגאופוליטיקה

2

נ"ז

 

מקבץ קורסי בחירה בתחום התחבורה

40944

תכנון תחבורה ומודלים

2

נ"ז

40947

תכנון תחבורה ציבורית

2

נ"ז

49824

מבוא לכלכלת תחבורה

2

נ"ז

49825

מבוא להנדסת תחבורה

2

נ"ז

49827

ממ"ג בתכנון תחבורה

2

נ"ז

40709

סוגיות במדיניות תחבורה

2

נ"ז

 

קורסי השלמה להתמחות בתכנון עירוני ואזורי:

40104

גאוגרפיה של פעילות כלכלית

3.5

נ"ז

40942

מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)

3

נ"ז

 
במסגרת לימודי הבחירה מוצע לתלמידים מקבץ הכולל מגוון רחב של קורסים בתחום תכנון התחבורה. מלגות יינתנו למי שייקח מספר מינימלי של קורסים במקבץ ויסיימם בציונים הגבוהים ביותר (פרטים יימסרו בתחילת שנת הלימודים).