קורסים במסלולי ההתמחויות

לימודי חובה:
סה"כ 6 קורסים

 49807 

 מבוא לדיני תכנון ובנייה

 2    נ"ז 

 49841

 תאוריות בתכנון

 2    נ"ז

 49854

 סמינר מכוני (נושא שונה כל שנה)                           

 1    נ"ז

 

לבחירה אחד משני הקורסים הבאים (קורס עודף יכול להחשב כקורס בחירה):

 49804 

 מבוא לכלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן                            

 2    נ"ז 

 49812

 תכנון – הלכה למעשה

 2    נ"ז

 

לבחירה שניים מחמישה האולפנים (סדנאות) הבאים:

 40811 

 אולפן בתכנון ומדיניות עירונית אסטרטגית

 4    נ"ז 

 49821

 אולפן בהכנת תוכניות מתאר עירוניות כוללניות               

 2    נ"ז

 49822

 אולפן בעריכת הנחיות מרחביות לישוב מוגדר

 2    נ"ז

 49883

 אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים

 2    נ"ז

 49897

 אולפן בתכנון ארצי

 2    נ"ז

 

לימודי בחירה:
התמחות בתכנון עירוני ואזורי: 4 קורסים + כתיבת עבודה סמינריונית
התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים: 3 קורסים

 40422 

 גישות למדיניות סביבתית במרחב

 2    נ"ז 

 40650

 עיר וחברה

 2    נ"ז

 40652

 תכנון סביבתי: סוגיות וגישות

 2    נ"ז

 40698

 סיור לימודי ברומא

 4    נ"ז

 40704

 מדיניות דיור והתחדשות עירונית

 2    נ"ז

 40732

 סוגיות חדשות במחקר העירוני והאזורי

 2    נ"ז

 40750

 סיור לברצלונה ולקטלוניה

 4    נ"ז

 40769

 קליניקה אורבנית – התמחות מעשית בתכנון חברתי

 2    נ"ז

 40830

 ערים חכמות – מתאוריה למעשיה

 2    נ"ז

 40831

 תמורות במדיניות הקרקעית והתכנונית בישראל

 2.5 נ"ז

 40858

 צדק מרחבי ועירוניות

 2    נ"ז

 40860

 אולפן בתכנון סביבתי

 3    נ"ז

 40870

 תכנון מטרופוליני

 2    נ"ז

 40908

 פוליטיקה עירונית ודמוקרטיה מקומית

 2.5 נ"ז

 40953

 שלטון מקומי ופיתוח עירוני

 2    נ"ז

 40957

 ניתוח עירוני ואזורי – יישומי GIS

 3    נ"ז

 40971

 עיצוב המרחב בישראל 

 2    נ"ז

 49800

  GIS בשירות התכנון

 2    נ"ז

 49801

 יישומי AUTOCAD MAP 3D לתכנון עירוני

 2    נ"ז

 49816

 מעמד השימור בזירת התכנון – היבטים מעשיים

 2    נ"ז

 49817

 פרוגרמות ומדיניות קרקעית בישראל

 2    נ"ז

 49836

 ערים ידידותיות לילדים ולגיל הרך

 2    נ"ז

 49838

 תכנון בישובים הערביים

 2    נ"ז

 49848

 פרקטיקום בתכנון

 2    נ"ז

 49863

 תכנון מרחבי ואיכות הסביבה

 2    נ"ז

 49873

 עקרונות בעיצוב עירוני

 2    נ"ז

 54830

Local Government and Challenges of Housing
Crisis and Immigrant/Refugee Absorption

 1    נ"ז

 54837

 ערים באירופה במאה ה-21

 2    נ"ז

 

מקבץ קורסי בחירה בתחום התחבורה

 40944 

 תכנון תחבורה ומודלים

 2    נ"ז 

 40947

 תכנון תחבורה ציבורית

 2    נ"ז

 49824

 מבוא לכלכלת תחבורה

 2    נ"ז

 49825

 מבוא להנדסת תחבורה

 2    נ"ז

 49826

 מדיניות תחבורה ורגולציה                                     

 2    נ"ז

 

קורסי השלמה להתמחות בתכנון עירוני ואזורי (אינם נדרשים בהתמחות בלימודים עירוניים ואזוריים):

 40104 

 גאוגרפיה של פעילות כלכלית

 3.5 נ"ז 

 40942

 מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (GIS)                    

 3    נ"ז